Wyniki Konkursu


Organizator informuje, iż wystawa pokonkursowa będzie dostępna w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie przy ul. Trojdena 4 (wejście do budynku od strony ul. Pawińskiego) w sali nr 003.\ w dniach:
16.01.2023 r. – w godzinach: 15.00 – 17.00
17.01.2023 r. – w godzinach: 15.00 – 17.00
18.01.2023 r. – w godzinach: 15.00 – 17.00
19.01.2023 r. – w godzinach: 10.00 – 12.30
24.01.2023 r. – w godzinach: 14.00 – 17.00
25.01.2023 r. – w godzinach: 9.00 – 17.00

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP w Warszawie, ul. Foksal 2 w dniu 26.01.2023 r. o godzinie 14.00

Informacja wystawa i dyskusja Konkurs Instytut Biologii


INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA DWUETAPOWEGO REALIZACYJNEGO KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO NA KONCEPCJĘ NOWEJ SIEDZIBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

Oficjalna Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkurs Instytut Biologii


I NAGRODA
pieniężna w wysokości 35 000,00 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 013
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 002)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Atelier Tektura Sp. z o.o.
ul. Rozbrat 44A
00-419 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Barbara Kozielewska (Warszawa), Michał Kozielewski (Warszawa), Mateusz Kluczek (Mińsk Mazowiecki), Marcin Bieńka (Warszawa), Ewa Sowińska (Warszawa), Jarema Kozielewski (Warszawa), Anna Puchalska (Warszawa), Krzysztof Wójcik (Warszawa), Kamila Doniec (Warszawa), Stanisław Ignaciuk Planktongroup (Warszawa).

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 6 (sześć) na 7 głosujących Sędziów.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział VI pkt 1.2.2. Pracy konkursowej, która otrzymała największą ilość głosów (punktów) i uzyskała I Nagrodę pieniężną zostaje także przyznana Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej 013 I Nagrody
Praca została doceniona za bardzo dobre, racjonalne oraz logiczne rozwiązanie rozkładu pomieszczeń. Doceniono elastyczność projektu, czyli możliwość modyfikacji rozkładu jak i rozwiązań konstrukcyjnych. Za pracą przemawia przemyślana organizacja ruchu na terenie inwestycyjnym z wykorzystaniem parkingu wewnętrznego. Sąd docenił również prostą estetyczną bryłę o dostojnym charakterze, który odzwierciedla charakter instytucji. Po względem estetyki, dobrze oceniono pomysł włączenia do fasady elementów drewnianych.

Zalecenia i uwagi do pracy konkursowej nr 013
Zalecenia nie wyczerpują dalszych modyfikacji, które będą odbywać się na etapie szczegółowych rozmów z użytkownikami. W ocenie jury podstawowymi zaleceniami są:

 1. Wprowadzenie możliwości otwierania okien z możliwością synchronizacji z instalacją klimatyzacji/wentylacji.
 2. Wprowadzenie rozwiązań, które spowodują, że okna nie będą dochodziły do podłogi, a zaczynały się na poziomie biurek.
 3. Zastosowanie optymalnych i racjonalnych rozwiązań instalacyjnych oraz urządzeń pod kątem kosztów zakupu, eksploatacji i energochłonności.
 4. Zamiana zewnętrznych rolet na wewnętrzne.
 5. Umożliwienie organizacji szybkich dostaw kurierskich bezpośrednio do pokoju przesyłek, bez konieczności korzystania z recepcji głównej.
 6. Zamiana niecki wodnej oraz zminimalizowania wody w ogrodzie deszczowym, ze względu na łatwość rozwoju bakterii i grzybów w środowisku mokrym, co może mieć bardzo niekorzystny wpływ na wyniki badań prowadzonych w Instytucie.
 7. Zmiana projektu dużych sal konferencyjnych na parterze, tak, aby po ich połączeniu w jedną salę wszyscy w niej obecni mieli dobrą widoczność na ekran i prelegenta.
 8. Korekty zwierzętarni zgodnie z uwagami użytkowników i osób odpowiedzialnych w Instytucie za dobrostan zwierząt.
 9. Zaproponowanie przeorganizowania umiejscowienia sali wystawowej, tak aby była spójnym elementem z salą konferencyjną oraz zweryfikowanie wielkości przyległych do sali pomieszczeń takich jak pomieszczenie dla cateringu w odniesieniu do obsługiwanej przestrzeni.
 10. Zmianę organizacji pomieszczeń dyrekcji/administracji na poziomie +3, tak aby gabinet Dyrektora znajdował się od strony zewnętrznej lub w południowym rogu budynku oraz uniknięcie mieszania pomieszczeń funkcji laboratoryjnej i funkcji administracyjnej.
 11. Włączenia wewnętrznego tarasu na poziomie +3 do wspólnej komunikacji.
 12. Zaproponowanie rozwiązań, w których część powierzchni tarasu zostanie przeznaczona na powierzchnię użytkową (nadrzędna funkcja budynku).
 13. Wskazanie miejsca umieszczenia instalacji fotowoltaicznej w odniesieniu do planowanych zielonych dachów.
 14. Zoptymalizowanie usytuowania pomieszczeń przyłączeń w stosunku do ulokowania sieci miejskich (ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych).
 15. Zoptymalizowanie budynku pod względem proekologicznym – np. użycia szarej wody.
 16. Zidentyfikowanie miejsc w których kumulowana będzie ciężka aparatura (np. pok. aparaturowe, pracownie specjalistyczne) w celu zastosowania wzmocnionych stropów.
 17. Zamiany dwóch narożnych miejsc na aparaturę na otwartą przestrzeń wspólną.

Informacja o Pracy konkursowej 013
4 kondygnacje nadziemne + techniczna + 1 podziemna.
Powierzchnia całkowita 20 532 m².
Powierzchnia użytkowa 13 637 m².
Powierzchnia zabudowy 4 271 m² (34% powierzchni działki)
Szacowany koszt netto inwestycji 157 264 800 zł (7659 zł/m²)
Opracowanie zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy nr 86/WŁO/21.

PZT
Wjazd na teren ze wschodniego narożnika działki początkowo na zasadzie służebności, a po realizacji przedłużenia ul. Flisa bezpośrednio z ulicy. Komunikacja wzdłuż elewacji płd.-wsch. i płn-wsch. Parking na 55 m.p. od strony płn.-zach. i 9 m.p. od strony podjazdu (wzdłuż ul. Flisa) (MIBMiK wnioskował o 23 m.p.) Podjazd pod wejście główne z zawrotką. Możliwość drugiego wjazdu w narożniku południowym działki. Od strony płd.-zach. ogród deszczowy czyli specjalnie zaprojektowane niecki z przepuszczalnymi warstwami gruntowymi, żwirem oraz roślinami retencjonującymi wodę.
Powierzchnia biologicznie czynna 4 613 m² (37% powierzchni działki)

ARCHITEKTURA
Zwarta bryła budynku na planie kwadratu 69 x 69 m. W centralnej części budynku, na poziomie parteru, kwadratowe patio 25 x 25, powiększone na 4 kondygnacji 33,5 x 33,5 m (taras) z okrągłym basenem o średnicy 10 m. Wejście główne od strony ul. Flisa zlokalizowane centralnie. Hall symetryczny.
Pod względem funkcjonalnym program został podzielony na 3 główne grupy: badawczą, biurowo-administracyjną oraz ogólnodostępną. W skład strefy badawczej wchodzi: 20 unitów badawczych rozłożonych obwodowo na 3 górnych kondygnacjach nadziemnych, zawierających laboratoria, biura oraz niezbędne pomieszczenia pomocnicze – 7 Specjalistycznych Pracowni Aparaturowych (dwie na poziomie -1, cztery na poziomie parteru oraz jedna na ostatniej kondygnacji). W skład części biurowo-administracyjnej, położonej na ostatniej kondygnacji wchodzą biura, gabinety oraz sala konferencyjna.
Na parterze strefa ogólnodostępna: sale konferencyjne (największa 563 m² podzielona na dwie mniejsze) i sala wystawowa oraz pomieszczenia administracyjne i laboratoryjne.
W podziemiu pracownie modeli zwierzęcych oraz garaż na 41 m.p. (MIBMiK wnioskował o 114 m.p.)
Struktura projektowanego budynku została oparta na regularnej, powtarzalnej siatce konstrukcyjnej o module 8,4 x 8,4 m. Żelbetowa konstrukcja budynku zakłada maksymalne wykorzystanie prefabrykacji.
Modularna elewacja o harmonijnych proporcjach z prefabrykatów betonowych, wypełnienie ślusarką aluminiową. Elegancki, ponadczasowy charakter architektury właściwy dla poważnej międzynarodowej instytucji badawczej.

Złożona praca jest zgodna z przedmiotem konkursu, zawiera wymagane elementy przedstawione w sposób wystarczająco czytelny, umożliwiający jej ocenę. Projekt spełnia wymagania Regulaminu Konkursu, jest zgodny z obowiązującą Decyzją o warunkach zabudowy oraz prawidłowo interpretuje wytyczne Zamawiającego. Zaproponowany budynek posiada centralny układ z głównym wejściem i lobby jako element spajający. Rozwiązanie elewacji ma charakter tektoniczny, a użycie materiałów w trafny i powściągliwy sposób podkreśla pomysł na projektowany obiekt. Należy upewnić się, że pomieszczenia techniczne zlokalizowane na dachu od strony ul. Flisa (wys. 20 m) nie kolidują z płaszczyzną ograniczającą wysokość zabudowy ze względu na sąsiedztwo lotniska.

PREZENTACJA I NAGRODA
Praca konkursowa 013


II NAGRODA
pieniężna w wysokości 25 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 011
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 003)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
PROJEKT PRAGA Sp. z o.o.
ul. Mińska 25 budynek 73
03-808 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Karolina Tunajek, Marcin Garbacki, Damian Kasperowicz, Joanna Ryżko, Zofia Stachura, Patrycja Arasim, Katarzyna Krokos, Krzysztof Katerla, Kinga Rzeplińska, Jacek Wochowski.

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem II i III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 7 głosujących Sędziów.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej 011 II Nagrody
Praca została doceniona za bardzo dobrą strukturę części zawierającej biura oraz laboratoria odpowiadającą potrzebom stworzenia miejsca pracy wymagającego częstego korzystania z obu tych typów powierzchni w ciągu dnia pracy. Praca pokazuje czytelny i logiczny podział na poszczególne jednostki badawcze. Jednocześnie walorem pracy jest elastyczność rozwiązań w większości zakresu projektu – to znaczy możliwość modyfikacji w pozostających w ramach przyjętych generalnych założeń, koncepcji i pomysłu, co w szczegółach może nastąpić w kolejnych krokach w oparciu o ewentualne dalsze rozwinięcie projektu będące wynikiem rozmów z użytkownikami.  W pracy zauważono pomysł na stosowanie charakterystycznych, autorskich środków wyrazu architektonicznego: zestawienia elewacji pięter przeznaczonych na pracę z parterem o kontrastującej z piętrami elewacji, obejmującej bogate środowisko zawierające program konferencyjny, spotkań, gastronomi, administracji zintegrowane z zewnętrznym ogrodem wprzęgniętym funkcjonalnie i przestrzennie w działanie przyziemia

Zalecenia i uwagi do Pracy konkursowej nr 011
Zalecenia nie wyczerpują dalszych modyfikacji, które mogą się odbyć na etapie szczegółowych rozmów z użytkownikami. W ocenie jury podstawowymi zaleceniami są:

 1. Poprawa komunikacji, inne rozwiązanie kolizyjnej rampy prowadzonej na rzucie litery L.
 2. Umożliwienie dostępu do pomieszczenia na odpady z wnętrza budynku.
 3. Kontrola stref dostępu inna niż np. urządzenia bramek mechanicznych których użycie prowokuje połączenie parteru i wyższych pięter pracy paradnymi schodami.
 4. Zapewnienie dostępu do terenu pomiędzy granicą własności a ogrodzeniem ogrodu od strony południowo-wschodniej: na przykład podążanie ogrodzenia w ślad za granicą.
 5. Rozważenie stosowania na elewacji elementów ozdobnych na rzecz tylko koniecznych (np. zdwojonych słupków).
 6. Korekty w zwierzętarni, według dalszych uwag użytkowników i osób odpowiedzialnych w Instytucie za dobrostan zwierząt.
 7. Rozważenie powiększenia wewnętrznego patio.
 8. Zwiększenia liczby miejsc parkingowych do wymogów zgodnych z lokalnymi przepisami.
 9. Umożliwienie organizacji szybkich dostaw kurierskich z innego miejsca niż poziom -1 lub recepcja główna.
 10. Zoptymalizowanie budynku pod względem proekologicznym – użycia szarej wody.
 11. Zidentyfikowanie miejsc w których kumulowana będzie aparatura (np. pok. aparaturowe, pracownie specjalistyczne) w celu zastosowania wzmocnionych stropów.
 12. Stosowanie optymalnych i racjonalnych rozwiązań instalacyjnych oraz urządzeń pod kątem kosztów zakupu, eksploatacji i energochłonności.
 13. Rozważenie umieszczenia rowerowni tak, aby ułatwić do niej dostęp (obecnie dedykowana winda).
 14. Rozważenie zamiany jednego ogrodu po stronie płn-zach na zewnętrzny parking.
 15. Uwzględnienie dojazdu od strony płn-zach. od nowoprojektowanej ulicy.

Informacja o Pracy konkursowej 011
4 kondygnacje nadziemne + 1 podziemna.
Powierzchnia całkowita 25 487 m².
Powierzchnia użytkowa 17 030 m²
Powierzchnia zabudowy 4 635 m² (ok. 37 % powierzchni działki).
Szacowany koszt inwestycji 138 044 300 zł (5416 zł/m²).
Opracowanie zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy nr 86/WŁO/21.

PZT
Wjazd na teren ze wschodniego narożnika działki początkowo na zasadzie służebności, a po realizacji przedłużenia ul. Flisa bezpośrednio z ulicy. Drugi wjazd przy południowym narożniku działki po realizacji przedłużenia ulicy Flisa. Komunikacja kołowa wzdłuż elewacji płd.-wsch. i płn-wsch. Podjazd i parking na 18 m.p. (MIBMiK wnioskował o 23 m.p.) od strony wejścia głównego. Wjazd do garażu podziemnego w północnym narożniku.
Oddzielony murem od ogrodu zewnętrznego ogród kontemplacyjny (ogród w ogrodzie). Mur od strony płd.-zach. przebiegający w linii prostej uniemożliwia dostęp do fragmentu działki o powierzchni ca 250 m².
Powierzchnia biologicznie czynna 4 662 m² (37% powierzchni działki).

ARCHITEKTURA
Budynek jest prostopadłościenną bryłą o wymiarach w rzucie 66,4×72,8 m. Obrys kondygnacji podziemia powiększony w stosunku do kondygnacji naziemnych o ok. 22 m (garaż) od strony płn.-zach. i 22×20 m w kierunku płn.-wsch.
Parter wraz z fragmentem podziemia jest dostępną kondygnacją, przedłużoną o przestrzeń ogrodzonego ogrodu kontemplacyjnego. Lobby wejściowe z recepcją – zlokalizowano tu 400-osobowe audytorium (z opcją podziału na dwa mniejsze) i bufet oraz blok badawczy mieszczący laboratoria i cztery z siedmiu Specjalistycznych Pracowni Aparaturowych Instytutu. Północnowschodnie skrzydło zajmuje administracja i pomieszczenia obsługi. W centrum budynku, obok audytorium zaprojektowano niewielkie atrium 12×15,5 m, łączące parter z pozostałymi piętrami.
Na każdym piętrze znalazło się 7 unitów badawczych – łącznie 21, z czego zgodnie z programem 20 zajmują laboratoria, a jeden (na piętrze +3) przeznaczony jest na Pracownię Modeli Komórkowych i Organoidów wraz z Bankiem Komórek.
Na poziomie -1 znajduje się parking podziemny na 54 miejsca(MIBMiK wnioskował o 114 m.p.), obok którego w części pod budynkiem wydzielono strefy: wystawową z zapleczem cateringowym (połączoną z parterem otwartymi schodami), serwisową z pomieszczeniami technicznymi, magazynową, oraz badawczą, w której rozmieszczono Pracownie Modeli Zwierzęcych – ryb i gryzoni.
Budynek zaprojektowano w systemie konstrukcji żelbetowej monolitycznej, na siatce modularnej o rozstawie osiowym 8,10 x 8,10m.
Zastosowano dwie główne technologie składające się na kompletną elewację: 1. Ślusarka zewnętrzna – system profili aluminiowych anodowanych ze szkleniem dwukomorowym, pełny pas podokienny.
Prefabrykaty betonowe – okładziny elewacyjne parteru, pasy gzymsowe pięter oraz obudowy donic.

Złożona praca jest zgodna z przedmiotem konkursu, zawiera wymagane elementy przedstawione w sposób wystarczająco czytelny, umożliwiający jej ocenę. Projekt spełnia wymagania Regulaminu Konkursu, jest zgodny z obowiązującą Decyzją o warunkach zabudowy oraz prawidłowo interpretuje wytyczne Zamawiającego. Zaproponowany budynek posiada niewielkie wewnętrzne atrium oraz zewnętrzny, zamknięty ogród. Projekt charakteryzuje się przejrzystym układem funkcjonalnym, uporządkowaną elewacją z zielonymi tarasami od strony ul. Flisa oraz szerokimi pasami przeszkleń. Należałoby rozważyć korektę przebiegu muru oddzielającego ogród kontemplacyjny od strony płd.-zach.

PREZENTACJA II NAGRODA
Praca konkursowa 011


III NAGRODA
pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 004
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 001)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
BAAS arquitectura
montserrat de casanovas 105
08032 Barcelona
Hiszpania

Grupa 5 Architekci
ul. Wejnerta 16A
02-619 Warszawa
Polska

Skład zespołu autorskiego:
Jordi Badia (Barcelona), Alex Clarà (Barcelona), Carlos Montero (Barcelona), Blanca Ademá (Barcelona), Sergi Riera (Barcelona), David Perelló (Barcelona), Carlota de Haan (Barcelona), Roman Dziedziejko (Warszawa), Michał Leszczyński (Warszawa), Krzysztof Mycielski (Warszawa), Rafał Zelent (Warszawa), Rafał Grzelewski (Warszawa), Maciej Lewandowski (Warszawa), Dorota Flor-Zbytniewska (Warszawa), Marcin Zatoński (Warszawa), Viktoria Szafarenko (Warszawa), Justyna Dziedziejko (Warszawa), Magdalena Wnęk (Warszawa), dr inż. Katarzyna Kisiel (Warszawa), dr inż. Anna Passini (Warszawa).

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem II i III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 3 (trzy) na 7 głosujących Sędziów.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej 004 III Nagrody
Trzecią nagrodę przyznano za świeżość w podejściu do nowych środków wyrazu architektury projektowanego budynku. Rozwiązania wskazują na obiekt jako siedzibę instytucji otwartej i jednocześnie współtworzącej tkankę miejską poprzez atrakcyjną strefę publiczną. Zaproponowane rozwiązania są współczesne, tworząc architektoniczny obraz, charakterystyczny w    odbiorze, a także przyjazny dla użytkowników.  Rzuty wyższych kondygnacji budynku, podobnie do części ogólnodostępnej parteru, mają potencjał do wytworzenia stref spotkań dla użytkowników.  Praca w autorski sposób rozwiązuje zagadnienie elewacji budynku publicznego o dużej skali, nadając mu lekki, wyjątkowy charakter, który konsekwentnie odzwierciedla ideę całego założenia.

Informacja o Pracy konkursowej 004
4 kondygnacje nadziemne + 1 podziemna.
Powierzchnia całkowita 21 728 m².
Powierzchnia użytkowa 14 634 m²
Powierzchnia zabudowy 4 296 m² (34% powierzchni działki)
Szacowany koszt inwestycji netto 162 555 103 zł (7481 zł/m²).
Opracowanie zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy nr 86/WŁO/21.

PZT
Wjazd na teren od strony ul. Flisa ze wschodniego narożnika działki. Docelowo (po zrealizowaniu przedłużenia ul. Flisa do ul. Krakowiaków) wjazd/wyjazd w południowym narożniku działki. Dodatkowo planowany wjazd z północnego narożnika (ewakuacja odpadków i dostawy) po zrealizowaniu ulicy planowanej po płn.-zach. stronie działki MIBMiK.  Komunikacja kołowa po obwodzie działki z zagłębieniem przy elewacji płn-wsch. gdzie umieszczono zjazd do garażu i strefy dostaw. Parking na 12 m.p. (MIBMiK wnioskował o 23 m.p.)  w południowym narożniku działki. Brak podjazdu pod wejście główne (jezdnia w odległości ok. 63 m). Podjazd możliwy jedynie okazjonalnie.
Powierzchnia biologicznie czynna 3 858 m² (31% powierzchni działki)

ARCHITEKTURA
Regularna bryła budynku na planie (prawie) kwadratu ok. 69 x 70 m. Obrys kondygnacji podziemia 69 x 95 m.  Wejście główne przez prześwit od strony ul. Flisa na poziomie parteru oraz centralny dziedziniec o charakterze ogrodowym. Powyżej patio o wymiarach 27 x 32 m (od poziomu +1). Na parterze hall z recepcją i sale konferencyjne oraz pomieszczenia administracyjne, laboratoryjne, bufet i jadalnie. Duża sala konferencyjna (prawie 500 m²) z możliwością podziału na dwie. Brak szatni dla uczestników konferencji. Niewielki sanitariat „unisex”.  Pozostałe kondygnacje nadziemne pomieszczenia biurowo-laboratoryjne. Na 4 kondygnacji pomieszczenie techniczne o powierzchni ponad 1100 m² od strony płn.-zach.. W podziemiu pracownie modeli zwierzęcych, sala wystawowa ok. 450 m², szatnia, sanitariaty, pomieszczenia techniczne oraz garaż na 52 miejsca postojowe (MIBMiK wnioskował o 114 m.p.) i strefa dostaw.
Układ konstrukcyjny budynku zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej w układzie słupowo-płytowym opartym na regularnej siatce słupów żelbetowych. Ściany zewnętrzne są elementowymi ścianami kurtynowymi o konstrukcji stalowej lub drewnianej.
Elewacje przeszklone. Na kondygnacjach +1 do +4 pas podokienny o wysokości 1 m drewniany, nieprzezierny. Na całym obwodzie wąskie (1 m) balkony zacieniające i ułatwiające utrzymanie elewacji w czystości, na każdej kondygnacji. Od strony ul. Flisa balkony mają kształt wklęsłego łuku.

Złożona praca jest zgodna z przedmiotem konkursu, zawiera wymagane elementy przedstawione w sposób wystarczająco czytelny i umożliwiający jej ocenę.
Projekt spełnia wymagania Regulaminu Konkursu, jest zgodny z obowiązującą Decyzją o warunkach zabudowy oraz prawidłowo interpretuje wytyczne Zamawiającego. Wejście do budynku zaprojektowano jako dostępne z głębi wewnętrznego ogrodu, oddzielającego je od ulicy. Balkony wszystkich kondygnacji zacieniają kondygnacje niższych poziomów oraz tworzą rozpoznawalny charakter obiektu.

PREZENTACJA III NAGRODA
Praca konkursowa 004


NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
w wysokości 10 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 018
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 004)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
Plac Solny 4/2
50-060 Wrocław

Skład zespołu autorskiego:
Edzard Schultz (Berlin), Anna Stryszewska-Słońska (Oleśnica), Natalia Olkowska (Wrocław), Agnieszka Łuksik (Łańcut), Natalia SOchacka (Wrocław), Tijana Pejic (Srebrenica), Włodzimierz Werochowski (Gdańsk), Bohdan Humeniuk, Maciej Matłok, Dawid Milewski, Mirosław Arentowicz, Marek Pobłocki, ŁukasZ Tryc.

Praca konkursowa w głosowaniu nad wyborem Prac do dalszej oceny uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 2 (dwa) na 7 głosujących Sędziów. W związku z powyższym zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Rozdział VII, pkt 2.2. Praca, która w głosowaniu uzyska łącznie minimum 2 punkty (głosy) nie przechodzi do dalszej oceny.

Opinia o Pracy konkursowej 018 oraz uzasadnienie przyznania Nagrody pieniężnej w formie WYRÓŻNIENIA
Wyróżnienie przyznano za regularny, konsekwentny i elastyczny układ funkcjonalno-przestrzenny z okrągłą, dwupoziomową salą konferencyjną w centrum i dwupoziomowym hallem wejściowym.

Informacja o Pracy konkursowej 018
4 kondygnacje nadziemne + techniczna + 1 podziemna.
Powierzchnia całkowita 24 870 m²
Powierzchnia użytkowa 13 967 m²
Powierzchnia zabudowy 4 255 m² (37% powierzchni działki)
Szacowany koszt netto inwestycji 177 040 000 zł (7119 zł/m²).
Opracowanie zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy nr 86/WŁO/21.

PZT
Komunikacja kołowa (garaż, strefa dostaw, parking) wzdłuż elewacji płn.-wsch. Parking – 10 m.p. (MIBMiK wnioskował o 23 m.p.) przy podjeździe 6 m.p. i 4 m.p. w północnym narożniku działki.

ARCHITEKTURA
Bryła budynku zwarta, regularna na planie kwadratu 71 x 71 m. Kondygnacja podziemna 93,5 x 91 m ze ściętym narożnikiem zachodnim.  Centralnie na poziomie parteru i pierwszego piętra okrągłe audytorium, powyżej okrągłe patio o średnicy 24 m. Hall wejściowy o wysokości 2 kondygnacji, symetryczny połączony z salą wystawową w południowym skrzydle budynku. Podcień od strony ul. Flisa (wejście główne) i płd.-zach.(taras zewnętrzny) połączony z bufetem.
Na kondygnacji parteru zlokalizowano pomieszczenia, które przeznaczone są przede wszystkich dla użytkowników zewnętrznych i gości Instytutu, w tym przede wszystkim lobby, salę konferencyjną w powiązaniu z salą wystawową na kondygnacji podziemnej, bufet i warsztaty BioCEN oraz pomieszczenia towarzyszące takie jak szatnie, ogólnodostępne sanitariaty.
Na kondygnacji 1-szego piętra znajdują się zespoły laboratoriów oraz strefa administracji dostępna z holu wokół sali konferencyjnej, który dostępny jest poprzez reprezentacyjne schody, łączące tą przestrzeń z lobby i bufetem. Zarówno strefa administracji, jak i laboratoria wydzielone są dodatkowo od przestrzeni ogólnodostępnej.
Poziomy 2-giego i 3-ciego piętra mieszczą wyłącznie zespoły laboratoriów i dostępne są wyłącznie dla pracowników Instytutu.
Kondygnacja podziemna mieści laboratoria, strefy magazynowo – techniczne oraz parking podziemny na 38 miejsc postojowych (MIBMiK wnioskował o 114 m.p.) i strefę dostawczą. Centralna strefa wystawiennicza została wydzielona od pozostałych stref okalającym korytarzem i strefami buforowymi z reprezentacyjnymi schodami prowadzącymi na poziom parteru oraz windami. Przy sali zaplecze cateringowe.
Konstrukcja żelbetowa słupowo-płytowa.

Złożona praca jest zgodna z przedmiotem konkursu, zawiera wymagane elementy przedstawione w sposób wystarczająco czytelny, umożliwiający jej ocenę. Projekt spełnia wymagania Regulaminu Konkursu, jest zgodny z obowiązującą Decyzją o warunkach zabudowy oraz prawidłowo interpretuje wytyczne Zamawiającego. Projekt posiada regularny i konsekwentny układ przestrzenny z centralnym wejściem i dużą aulą wykładową. Proponowane rozwiązania architektoniczne i materiałowe w sposób atrakcyjny definiują projektowany budynek.

PREZENTACJA WYRÓŻNIENIE
Praca konkursowa 018


NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
w wysokości 10 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 002
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 005)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
BRUTHER
3 bis rue Pelleport
75020 Paryż
Francja

TŁO Michał Sikorski architekt
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
Polska

Skład zespołu autorskiego:
Stéphanie Bru (Paryż), Alexandre Theriot (Paryż), Michał Sikorski (Warszawa)

Praca konkursowa w głosowaniu nad wyborem Prac do dalszej oceny uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 0 (zero) na 7 głosujących Sędziów. W związku z powyższym zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Rozdział VII, pkt 2.2. Praca, która w głosowaniu uzyska łącznie minimum 2 punkty (głosy) nie przechodzi do dalszej oceny

Opinia o Pracy konkursowej 002 oraz uzasadnienie przyznania Nagrody pieniężnej w formie WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie przyznano za nieszablonowe i atrakcyjne ukształtowanie strefy wejściowej o podwójnej wysokości, która może być wykorzystywana np. w celach popularyzatorskich niezależnie od funkcji stricte naukowych oraz za prostą, intuicyjną strukturę przestrzenną.

Informacja o Pracy konkursowej 002

4 kondygnacje nadziemne + pawilony na dachu (wzdłuż krótszych elewacji) + 1 kondygnacja podziemna.
Powierzchnia całkowita 22 686 m²
Powierzchnia użytkowa 19 742 m²
Powierzchnia zabudowy 4 241 m² (34% powierzchni działki)
Szacowany koszt netto inwestycji 143 032 520 zł (6305 zł/m²).
Opracowanie zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy nr 86/WŁO/21.

PZT
Wjazd na teren od ul. Flisa w płn.-wsch. narożniku. Docelowo drugi wjazd/wyjazd na przedłużoną ul. Flisa prawdopodobnie (nie pokazano na rysunku) w narożniku południowym. Komunikacja kołowa na działce wzdłuż elewacji płd.-wsch. (ul. Flisa) oraz płn.-wsch. Wjazd do garażu podziemnego w północnym narożniku. Miejsca postojowe na terenie – 23 (MIBMiK wnioskował o 23 m.p.). Powierzchnia zieleni urządzonej 4 880 m² (37% powierzchni działki). Powierzchnia biologicznie czynna 4 597 m² (36,5% powierzchni działki).

ARCHITEKTURA
Budynek na rzucie prostokąta o wymiarach 84,8 x 59,4 m (96 x 85 podziemie) ma 4 kondygnacje naziemne i jedną podziemną zawierającą garaż na 89 m.p. (MIBMiK wnioskował o 114 m.p.) pracownie modeli zwierzęcych oraz pomieszczenia użytkowe. Podłużne patio o wymiarach 67 x 13 m przedzielone w połowie długości łącznikiem (poziomy +1 do +3) ze schodami łączącymi wszystkie poziomy. Utrudniona komunikacja pomiędzy obiema częściami budynku. Wzdłuż krótszych elewacji budynku dwupoziomowe ogrody zimowe.
Na parterze wydzielona została strefa hallu o podwójnej wysokości, zawierająca funkcje konferencyjno-wystawowe (duża sala konferencyjna na 480 miejsc oddzielona od hallu podnoszoną ścianą), gastronomię, recepcję itp. Strefa jest pomyślana w sposób umożliwiający jej funkcjonowanie niezależnie od reszty budynku. Na parterze ulokowano także laboratoria demonstracyjne.
Kondygnacje od +2 (skrzydło płn.-wsch. od +1) do + 3 pomieszczenia laboratoryjno-biurowe.
Elewacje silnie przeszklone. Szklano-aluminiowe. Wyraz architektoniczny o charakterze „industrialnym”.
Konstrukcja żelbetowa słupowo-płytowa.

Złożona praca jest zgodna z przedmiotem konkursu, zawiera wymagane elementy przedstawione w sposób wystarczająco czytelny, umożliwiający jej ocenę. Projekt spełnia wymagania Regulaminu Konkursu, jest zgodny z obowiązującą Decyzją o warunkach zabudowy oraz prawidłowo interpretuje wytyczne Zamawiającego. Zaproponowany budynek posiada ciekawą przestrzeń publiczną na poziomie parteru z centralnym wejściem i publicznymi funkcjami otwartymi. Elewacje projektu przewidują wykorzystanie podwójnej warstwy, stworzonej przez ogrody zimowe – część wspólną biur i laboratoriów.

PREZENTACJA WYRÓŻNIENIE
Praca konkursowa 002


UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Na II etap konkursu wpłynęło 5 prac. Wszystkie dostarczone prace zostały ocenione zgodnie z zasadami i kryteriami ustalonymi w Regulaminie Konkursu. Wszystkie prace zdaniem Sądu konkursowego spełniły istotne wymogi formalne i merytoryczne Regulaminu i w zadowalającym stopniu sprostały oczekiwaniom Zamawiającego i Sądu konkursowego w stopniu umożliwiającym ich obiektywną i rzetelną ocenę w związku z czym wszystkie Prace konkursowe podlegały takiej ocenie.

Prace pozostały anonimowe, ich zakres i czytelność były wystarczające dla właściwej oceny zgodnie z kryteriami i wytycznymi Regulaminu. Parametry, wytyczne i założenia wskazane na rysunkach i w częściach opisowych nie budziły większych wątpliwości Sądu i pozwalały na jednoznaczną ocenę przedstawionych rozwiązań. Parametry te oceniono na podstawie zapisów w tabelach, opisie oraz poprzez weryfikację materiału przedstawionego na planszach konkursowych.

Spełnienie preferowanych, wskazanych w Regulaminie konkursu istotnych wymogów jako zalecanych zostało zdaniem Sądu odczytane przez Uczestników prawidłowo, przy czym prace przedstawione przez uczestników zawierały różniące się od siebie rozwiązania funkcjonalne, techniczne i estetyczne.

W efekcie, ocenione prace, zgodnie z Regulaminem konkursu, w sposób indywidualny, twórczo odniosły się do postawionego zadania wypełniając najbardziej kluczowe, istotne wymogi i postanowienia Regulaminu. Poddane ocenie prace spełniły w większym lub mniejszym stopniu cel konkursu jakim jest uzyskanie właściwych rozwiązań w zakresie realizacji programu funkcjonalno-użytkowego, jak i pod względem osiągnięcia ciekawego wyrazu architektonicznego, właściwego osadzenia budynku w kontekście urbanistycznym, zapewniając atrakcyjność rozwiązań funkcjonalnych, ich spójność i oczekiwaną użyteczność zarówno dla budynku i jego otoczenia.

Uzyskane w ten sposób propozycje rozwiązań projektowych w Pracach, wypełniające w różny sposób zalecenia opisane w Regulaminie konkursu, zyskały, zdaniem Sądu, spodziewany walor unikalności. Wynikiem tego jest ocena i werdykt Sądu. W ocenie Sądu konkursowego Prace w różnym stopniu spełniły powyższe założenia i kryteria konkursowe co zostało odzwierciedlone w uzyskanych przez Prace punktach i przyznanych Nagrodach a także zaleceniach Sądu konkursowego.