Pytania i odpowiedzi

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) pod adresem: https://epk.sarp.pl

Organizator udzieli odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu złożony przez Uczestnika konkursu lub zainteresowanych udziałem w Konkursie pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Organizatora w terminach określonych poniżej.
Odpowiedzi Organizatora na wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu będą zamieszczane na Stronie internetowej Konkursu (https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl).

TERMINY:
Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie:
do dnia: 07.06.2022 r.
Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Opracowań studialnych:
do dnia: 29.08.2022 r.
Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Opracowań studialnych.

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych:
do dnia: 22.11.2022 r.
Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Prac konkursowych.

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz wyjaśnienia.23.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 18 treści Regulaminu konkursu (Pytania 79 do 80)

Wyjaśnienia 18 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 79                                                                                                                       

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje podłączenie budynku sieci ciepłowniczej (wraz z realizacją jej odcinka), czy też kotłownię gazową. W Decyzji WZiZT jest informacja o przyłączeniu gazu na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, natomiast w warunkach przyłączenia mediów zamieszczono pismo Veolia dotyczące przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej.

ODPOWIEDŹ:

Organizator planuje przyłączenie do sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A.

PYTANIE 80                                                                                                                       

Ile sal do badań behawioralnych należy przewidzieć w poszczególnych strefach laboratorium gryzoni?

ODPOWIEDŹ: Organizator przewiduje 1 pokój behawioralny, w ramach wyszczególnionych wcześniej 3 pomieszczeń zabiegowych, znajdujących się w strefie eksperymentalnej. (patrz: odpowiedź na pytanie nr 29). Organizator zaleca by w pomieszczeniu behawioralnym została wydzielona odizolowanym przedsionkiem przestrzeń wyposażona w przyciemniana szybę, celem odizolowania eksperymentatora dokonującego rejestracji od pozostałej części pomieszczenia behawioralnego. Powyższe rozwiązanie zapewni możliwość prawidłowej kontroli przebiegu eksperymentu. Gryzonie po dokonaniu rejestracji umieszczone zostają w pomieszczeniu hodowlanym, wyposażonym w regały IVC, bezpośrednio skomunikowanym z pomieszczeniem behawioralnym, przy czym komunikacja nie może się odbywać poprzez wydzieloną co celów odizolowania eksperymentatora przestrzeń, o której mowa powyżej.


21.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 17 treści Regulaminu konkursu (Pytania 77 do 78)

Wyjaśnienia 17 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 77.1                                                                                                                       

Proszę o informację czy w budynku planowany jest system AWS?

ODPOWIEDŹ:

Organizator pozostawia kwestię według propozycji projektanta. W przypadku stosowania systemu AWS należy opisać system i zasadność jego użycia.

PYTANIE 77.2                                                                                                                       

Proszę wskazać, jakie wyposażenie przewiduje Zamawiający w sali do badań behawioralnych?

ODPOWIEDŹ:

W pomieszczeniu będą znajdowały się systemy do badań behawioralnych takie jak: Platform for the Morris Water Maze, Open field, Catwalk, Fear conditing, Novel object recognition (NOR), Elevated plus maze.

PYTANIE 78.1                                                                                                                       

Proszę wskazać jakiego typu samochody dostawcze będą obsługiwały budynek?

ODPOWIEDŹ:

Budynek może być potencjalnie obsługiwany przez wszelkie dopuszczone do ruchu samochody dostawcze i ciężarowe w ramach bieżących potrzeb. Podstawowa, codzienna obsługa logistyczna jest realizowana m.in. przez samochody typu furgon należące do firm kurierskich i spedycyjnych.

PYTANIE 78.2                                                                                                                       

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza podział jednej dużej szatni, dwóch pomieszczeń aparaturowych i chłodni na cztery powierzchniowo mniejsze, ale jednocześnie przyporządkowane dwóm unitom?

ODPOWIEDŹ: Organizator dopuszcza podział szatni na poziomach +1,+2 ,+3 oraz pomieszczeń aparaturowych przy spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w dokumentacji konkursowej. Organizator nie wyraża zgody na podział pomieszczeń chłodni.


10.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 16 treści Regulaminu konkursu (Pytania 74 do 76)

Wyjaśnienia 16 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 74                                                                                                                       

Magazyny laboratoriów

Czy magazyn dla każdego laboratorium (w tabeli programowej pom. nr 9 na poz. 1 i 2) może być usytuowany w oddaleniu od laboratorium, czy powinien znajdować się w jego bezpośrednim sąsiedztwie?

ODPOWIEDŹ:

Organizator informuje, że w magazynie przechowywane są zapasy zużywalnych materiałów laboratoryjnych. Materiały te są okazjonalnie uzupełniane. Magazyny nie muszą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie laboratorium, ale nie powinny być usytuowane zbyt daleko.

PYTANIE 75                                                                                                                       

Liczba użytkowników / biura

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w liczbie użytkowników. W tabeli programowej w załączniku 7b dla poziomów 1 i 2 opisano: Biura dla 120 osób (kierownicy i pracownicy laboratoriów łącznie). W załączniku graficznym do wyjaśnień nr 15 z dnia 4.11.2022 przypisano natomiast dla każdego unitu zestaw pomieszczeń biurowych, składający się z 1-os. pokoju kierownika oraz 4 pokoi 6-osobowych – łącznie w unicie 25 osób. Przy 8 unitach na kondygnacji daje to 200, w nie 120 osób.

ODPOWIEDŹ:

Organizator potwierdza prawidłowość danych zawartych w tabeli programowej znajdującej się w załączniku nr 7b do Regulaminu konkursu tj. biura dla 120 osób.

Załącznik graficzny do wyjaśnień nr 15 z dnia 4.11.2022 r. miał na celu poglądowe przedstawienie rozkładu przykładowego unitu, w którym rozmieszczenie pomieszczeń jest zgodne z wymaganiami. Schemat ten nie stanowi zmiany jakichkolwiek wymagań określonych w dokumentacji konkursu i ma charakter wyłącznie obrazowy, pomocniczy.

PYTANIE 76                                                                                                                       

Laboratoria i biura – wytyczne

Szanowni Państwo, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących układu poziomów 1 i 2. W tabeli programowej zawartej w załączniku 7b, jest mowa o usytuowaniu laboratoriów „po jednej stronie budynku” i biur „po drugiej stronie budynku”, co oznacza zgrupowanie pomieszczeń każdej z tych funkcji w odrębnej części budynku. Pomieszczenia uzupełniające (hodowle, sprzęt itp.) mają znajdować się „w środkowej części budynku”. W zaleceniach pojawia się nowa wytyczna grupowania poszczególnych laboratoriów i biur w unity, składające się z: „pokoju kierownika danego Laboratorium, biur pracowników tego Laboratorium i ich codziennego pomieszczenia laboratorium”. Wskazane do wdrożenia „przeplatanie” biur z laboratoriami zasadniczo zmienia wytyczną z tabeli programowej. Dodatkowo, w wyjaśnieniach nr 15 z dnia 4 listopada 2022, pojawia się informacja, że do każdego Unitu należy włączyć również pomieszczenia dodatkowe (hodowle, sprzęt itp.) – co jest niespójne zarówno z pierwotnymi wytycznymi, jak i zaleceniami. W ramach wyjaśnień zmieniona została również liczba pracowników biur – ze 120 (tab. Programowa) do 200 (8×25 wg. nowego załącznika graficznego). Z uwagi na zaawansowanie projektu i zbliżający się termin ukończenia II etapu, prosimy o uspójnienie wytycznych, których zmiany powodują konieczność dodatkowej pracy i znacznych modyfikacji koncepcji. W szczególności prosimy o potwierdzenie, które z pomieszczeń o nr 4, 5, 6, 9 (hodowle, sprzęt, magazyny) muszą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie laboratorium i biur, a które mogą być oddalone o kilka – kilkanaście metrów i dostępne z komunikacji ogólnej.

ODPOWIEDŹ:

Organizator potwierdza prawidłowość danych zawartych w załączniku nr 7b do Regulaminu konkursu oraz dedykowanych indywidualnie dla każdego z Uczestników konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu uwag i zaleceń do uwzględnienia w Pracy konkursowej. W ramach niniejszych wyjaśnień Organizator nie ma możliwości odniesienia się do indywidualnie dedykowanej treści zaleceń, natomiast przedstawia następujące stanowisko:

W ocenie Organizatora istnieje możliwość realizacji zaleceń w zakresie grupowania poszczególnych Laboratoriów i grup w unity przy uwzględnieniu wymagań zawartych w Regulaminie konkursu. Wskazane w załączniku nr 7b do Regulaminu konkursu sformułowania „po jednej stronie budynku”, „po drugiej stronie budynku”, „w środkowej części budynku” mają na celu przybliżone geograficzne określenie lokalizacji tych pomieszczeń w celu zapewnienia realizacji wymagań w zakresie dostępności światła dziennego oraz wskazują na odrębność lokalizacyjną tych pomieszczeń (brak wymogu bezpośredniego przylegania tych pomieszczeń do siebie). Organizator wyjaśnia, że jego intencją jest zapewnienie sprawnej komunikacji wewnątrz unitu, w związku z czym w przypadku projektów obejmujących wewnętrzne patio ww. sformułowania „po stronie”/”w środku” budynku należy interpretować jako „jedna strona korytarza”, „druga strona korytarza”, „pośrodku korytarza”. Jednocześnie Organizator podkreśla, że brak pełnej realizacji przekazanych indywidualnych uwag i zaleceń do uwzględnienia w Pracy konkursowej nie skutkuje brakiem możliwości uznania pracy konkursowej za najlepszą.

Odnosząc się do uwagi w zakresie nieprawidłowej liczby pracowników biur w przykładowym schemacie stanowiącym załącznik graficzny do wyjaśnień nr 15, odpowiedź została udzielona przy pytaniu nr 75. Odnosząc się do ostatniego zdania przekazanego pytania Organizator informuje, iż pogrupowanie pomieszczeń w ramach unitów laboratoryjnych ma charakter zalecenia. Intencją Organizatora jest zapewnienie sprawnej i skutecznej komunikacji między pomieszczeniami 4, 5, 6, 9. W celu prawidłowej realizacji tej intencji Organizator zalecił pogrupowanie pomieszczeń w ramach unitów. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że nie został ustanowiony bezwzględny wymóg by pomieszczenia te znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie laboratorium i biur, optymalne rozwiązanie ww. kwestii w kontekście intencji Organizatora leży w gestii Uczestnika konkursu.


04.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 15 treści Regulaminu konkursu (Pytania 70 do 73) oraz Załącznik do Wyjaśnień 15 Rysunek nr 1 do Odpowiedzi na Pytanie 70.7

Wyjaśnienia 15 treści Regulaminu konkursu

Załącznik do Wyjaśnień 15 Rysunek nr 1 do Odpowiedzi na Pytanie 70.7

PYTANIE 70.1                                                                                                                                

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza prezentację plansz 100×70 cm w układzie wertykalnym?

ODPOWIEDŹ:

TAK

PYTANIE 70.2                                                                                                                                

Proszę o informację, które z pomieszczeń laboratoriów stanowią pomieszczenia stałej pracy, a które pomieszczenia do pracy poniżej 4 godzin?

ODPOWIEDŹ:

Laboratoria stanowiące pomieszczenia stałej pracy to:

Poziom 0 – Pomieszczenie laboratoryjne dla BioCEN (poziom 0 – poz. 17 tabeli Załącznika nr 7b do Regulaminu Konkursu)

Poziom 1, 2 – Laboratorium (poziom 1,2 – poz. 1 ww. tabeli)

Poziom 3 – Laboratorium (poziom 3 – poz. 1 ww. tabeli)

PYTANIE 70.3                                                                                                                                

Proszę wskazać które z pomieszczeń laboratoriów powinny być doświetlone bezpośrednio światłem dziennym, które doświetlone pośrednio oraz które powinny być niedoświetlone światłem dziennym.

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedzi zostały zawarte w poniższych tabelach. Liczba porządkowa odpowiada liczbie porządkowej w tabeli wyjściowej tj. tabeli programowej z zał. nr 7b do Regulaminu konkursu

Poziom minus 1

LPNazwa pomieszczenia lub zespołu funkcjonalnego pomieszczeń                                                                   Rodzaj doświetlenia światłem dziennym (doświetlenie bezpośrednie, pośrednie lub niedoświetlone)
5Pracownie modeli zwierzęcych:
ARyb (Procesy: hodowla w małych akwariach dwóch typów ryb: danio pręgowanego – zebrafish oraz killifish)niedoświetlone
BGryzoni (Hodowla myszy i szczurów laboratoryjnych do własnych potrzeb badawczych, badanie behawioru – uczenia i pamięci)niedoświetlone
6Pomieszczenia na ciężki sprzęt (sprzęt do analizy krystalograficznej, krioelektronowej (Cryo-EM), spektrometrii mas; procesy: analiza próbek białek i kwasów nukleinowych w tych urządzeniach)niedoświetlone
7Pomieszczenie na duże zamrażarki -80o z odpowiednią klimatyzacją/wentylacjąniedoświetlone

Poziom 0

LPNazwa pomieszczeniaRodzaj doświetlenia światłem dziennym (doświetlenie bezpośrednie, pośrednie lub niedoświetlone)
16Pomieszczenie laboratoryjne na prezentacje /sprawdzanie nowej aparatury/ warsztaty praktyczne – pokazy nowej aparaturyBezpośrednie lub pośrednie
17Pomieszczenie laboratoryjne dla BioCEN – prowadzenie warsztatów z biologii molekularnej dla młodzieżyBezpośrednie
19Specjalistyczne pracownie aparaturowe:
APracownia Biologii Strukturalnej i Mikroskopii Krioelektronowej, badania strukturalne, przeprowadzenie całego procesu krystalizacji, przygotowanie próbek do mikroskopii krioelektronowejniedoświetlone
BPracownia Proteomiki, Izolacji i Analizy Białek, produkcja białek, oczyszczanie
i analiza białek
Bezpośrednie
CPracownia Genomiki i Sekwencjonowania Pojedynczych Komórek, sekwencjonowanie materiału z pojedynczych komórekBezpośrednie
DPracownia Obrazowania Biologicznego i Badań Wysokoprzepustowych, stosowanie metod mikroskopowych, takich jak mikroskopia wysokorozdzielcza oraz oparte na fluorescencji metody obserwacji pojedynczych cząsteczek zarówno w układach in vitro, jak i w komórkach analizowanych in vivoniedoświetlone

Poziom 1 i Poziom 2

LPNazwa pomieszczeniaRodzaj doświetlenia światłem dziennym (doświetlenie bezpośrednie, pośrednie lub niedoświetlone)
1Laboratorium, procesy: prowadzenie badań molekularnych i komórkowych
z wykorzystaniem oczyszczanych preparatów białek, kwasów nukleinowych, ekstraktów z komórek (pipetowanie, ważenie, elektroforezy, analizy kolorymetryczne i mikroskopowe; oczyszczenia: organelli komórkowych, białek na kolumnach chromatograficznych, plazmidów, DNA i RNA)
bezpośrednie
4Hodowle komórkowe – hodowle komórek eukariotycznych w warunkach sterylnychNiedoświetlone lub doświetlenie pośrednie
5Inne hodowle – hodowle komórek bakteryjnych typu E. coli i komórek owadzich, hodowle muszek owocowych, niepasożytniczego nicienia C. elegans)Niedoświetlone  
6Sprzęt/mikroskopy – analiza mikroskopowa preparatów biologicznych – mikroskopy fluorescencje, konfokalne, spinning-disc; obrazowanie procesów wewnątrzkomórkowychNiedoświetlone  
7Pomieszczenia aparaturowe ogólnoinstytutowePośrednie doświetlenie
8Chłodnia 4oC – przechowywanie preparatów i roztworów oraz oczyszczanie białek na kolumnach chromatograficznychNiedoświetlone  

Poziom 3

LPNazwa pomieszczeniaDoświetlenie światłem dziennym (bezpośrednie, pośrednie lub niedoświetlone)
1Laboratorium, procesy: prowadzenie badań molekularnych i komórkowych z wykorzystaniem oczyszczanych preparatów białek, kwasów nukleinowych, ekstraktów z komórek (pipetowanie, ważenie, elektroforezy, analizy kolorymetryczne i mikroskopowe; oczyszczenia: organelli komórkowych, białek na kolumnach chromatograficznych, plazmidów, DNA i RNA)bezpośrednie
4Hodowle komórkowe – hodowle komórek eukariotycznych w warunkach sterylnychNiedoświetlone lub doświetlenie pośrednie
5Inne hodowle – hodowle komórek bakteryjnych typu E. coli i komórek owadzich, hodowle muszek owocowych, niepasożytniczego nicienia C. elegans)Niedoświetlone
6Sprzęt/mikroskopy – analiza mikroskopowa preparatów biologicznych – fluorescencja, konfokalna, spinning-disc, obrazowanie procesów wewnątrzkomórkowychNiedoświetlone
7Pomieszczenia aparaturowe ogólnoinstytutoweBezpośrednie lub pośrednie doświetlenie
8Chłodnia 4oC – przechowywanie preparatów i roztworów oraz oczyszczanie białek na kolumnach chromatograficznychNiedoświetlone
10Pracownia Modeli Komórkowych i Organoidów oraz Bank Komórek, hodowla komórek macierzystych, w tym indukowanych komórek pluripotentnych (iPSC), hodowla mikroorganów (organoidów), produkcja wektorów lentiwirusowych, adenowirusowych, retrowirusowych i AAV (klasa II zagrożenia biologicznego)Bezpośrednie lub pośrednie doświetlenie

PYTANIE 70.4                                                                                                                                

Proszę o wskazanie pomieszczeń, które wchodzą w skład unitu laboratoryjnego.

ODPOWIEDŹ:

W skład unitu laboratoryjnego wchodzą: pokój kierownika danego Unitu, przylegające pokoje biurowe dla pracowników tego Unitu, pomieszczenie laboratoryjne unitu oraz pokoje sprzętowe niedoświetlone – ułożone pomiędzy biurami a laboratorium. Te cztery rodzaje pomieszczeń dla każdego unitu powinny być obok siebie i dobrze skomunikowane.

PYTANIE 70.5                                                                                                                                

Czy dodatkowe pomieszczenia (hodowli, mikroskopów itd.) wchodzą w skład unitu laboratoryjnego?

ODPOWIEDŹ:

Tak, ale z dostępem dla ludzi z innych unitów. Pomieszczenie dodatkowe (hodowla, mikroskopy, ciężki sprzęt głośny typu wytrząsarki, wirówki oraz spektrofotometry) wchodzą w skład unitu laboratoryjnego.

PYTANIE 70.6                                                                                                                                

Czy do pomieszczeń dodatkowych (hodowli, mikroskopów itd.) może być dojście z pomieszczenia laboratorium?

ODPOWIEDŹ:

Tak. I dodatkowo wejście przez drzwi od strony biur.

PYTANIE 70.7                                                                                                                                

Proszę o opisanie założeń dla powiązań komunikacyjnych oraz technologicznych pomiędzy pomieszczeniami biurowymi i laboratoriami.

ODPOWIEDŹ:

Komunikacja pomiędzy pomieszczeniem biurowym i laboratorium ma charakter ciągły. W laboratorium wykonywanie są badania naukowe i analizy biologiczne. Dane zebrane w laboratorium są zapisywane, przetwarzane i analizowane w pomieszczeniu biurowym. Wykonywanie badań naukowych w laboratorium oraz przetwarzanie danych w pomieszczeniu biurowym jest procesem ciągłym, w związku z tym pomieszczenia te powinny znajdować się obok siebie.

UWAGA

Schemat rozmieszczenia pomieszczeń zobrazowano na Rysunku nr 1 będącym załącznikiem do niniejszych wyjaśnień Regulaminu.

PYTANIE 70.8                                                                                                                                

Czy pomieszczenia biurowe i laboratoryjne powinny być połączone komunikacją ogólną czy wewnętrznym korytarzem w ramach unitu laboratoryjnego?

ODPOWIEDŹ:

Pomieszczenia biurowe i laboratoryjne powinny być połączone komunikacją ogólną ale oczekuje się połączenia wewnętrznym korytarzem (1-2) w ramach unitu.

PYTANIE 70.9                                                                                                                                

Proszę o opisanie założeń dla powiązań komunikacyjnych oraz technologicznych pomiędzy pomieszczeniami dodatkowymi i laboratoriami. Czy do pomieszczeń dodatkowych (m.in. hodowli, mikroskopów itd.) może być dojście z pomieszczeń laboratorium czy należy zapewnić dojście ze komunikacji ogólnej?

ODPOWIEDŹ:

W pomieszczeniach hodowli komórkowych prowadzone są hodowle komórek eukariotycznych w warunkach sterylnych. Materiały do hodowli komórkowych mogą być przygotowywane bezpośrednio w tym pomieszczeniu lub transportowane z laboratorium. Hodowle komórkowe powstałe w pomieszczeniu mogą być transportowane do pomieszczenia mikroskopowego lub pomieszczenia aparaturowego.

W pomieszczeniach mikroskopowych analizowane są materiały przygotowane w pomieszczeniach laboratoryjnych oraz w pomieszczeniach hodowli komórkowych.

Laboratorium, pomieszczenie hodowlane i pomieszczenie mikroskopowe powinny znajdować się stosunkowo blisko siebie. Przejście do tych pomieszczeń może być zapewnione zarówno z komunikacji ogólnej (z możliwością stałego zamknięcia drzwi!) jak i bezpośrednio z laboratorium.

W pomieszczeniach aparaturowych zgromadzona jest specjalistyczna aparatura badawcza służąca do wykonywania części badań eksperymentalnych. Z pomieszczeń aparaturowych usytułowanych na danym piętrze korzystają wszystkie grupy badawcze pracujące na tym piętrze. Dostęp do pomieszczenia aparaturowego powinien odbywać się z komunikacji ogólnej.

PYTANIE 70.10                                                                                                                              

Czy każdy unit laboratoryjny powinien mieć wewnętrzne pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenie socjalne czy pomieszczenia te powinny być zlokalizowane z dostępem z komunikacji ogólnej?

ODPOWIEDŹ:

W skład unitu laboratoryjnego nie wchodzą pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia te powinny mieć charakter ogólnodostępny z dostępem z komunikacji ogólnej. Istotne są też miejsc spontanicznych spotkań, typu kilka foteli i automat do kawy, dostępne dla wszystkich, np. w narożnikach. Może być niedoświetlone.

PYTANIE 71                                                                                                                       

Czy Zamawiający oczekuje, że do windy towarowej będzie zapewniony bezpośredni dostęp z zewnątrz, z poziomu terenu? Czy też możliwy jest zjazd samochodów dostawczych na poziom -1 i dostęp do windy z zatoki dostawczej w hali garażowej?

ODPOWIEDŹ:

Organizator preferuje rozwiązanie, gdzie możliwy będzie zjazd samochodów dostawczych na poziom -1 i dostęp do windy towarowej z zatoki dostawczej w hali garażowej. Oczywiście jeżeli będzie dodatkowo możliwość zapewnienia bezpośredniego dostępu z zewnątrz do windy towarowej to takie rozwiązanie będzie premiowane.

PYTANIE 72                                                                                                                       

Czy winda towarowa ma być zarezerwowana dla transportu dostaw itp., czy też może funkcjonować jednocześnie jako większa winda osobowa dla personelu?

ODPOWIEDŹ:

Winda towarowa może funkcjonować jednocześnie jako większa winda osobowa dla personelu.

PYTANIE 73                                                                                                                       

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie sposobu funkcjonowania i listy pomieszczeń pracowni modeli zwierząt w laboratorium gryzoni. W odpowiedzi na pytanie nr 60 podano następujące informacje: „Pomieszczenia brudne pracowni sąsiadują z pomieszczeniem kwarantanny. Materiał pobrany w części brudnej Pracowni trafia do laboratorium Pracowni” Które pomieszczenia kwalifikują się jako brudne, a które jako czyste? Które pomieszczenie(a) kwalifikują się jako laboratorium Pracowni?

ODPOWIEDŹ:

Pracownia modeli zwierząt składa się z:

 1. Szatni części czystej podzielonej na strefę czystą i brudną zaopatrzoną w prysznice powietrzne.
 2. Korytarza części czystej
 3. Pomieszczenia kwarantanny
 4. Pomieszczenia zabiegowego
 5. Sali operacyjnej z oknami podawczymi
 6. Pomieszczenia hodowlanego  strefy I z oknem podawczym do do sali operacyjnej
 7. Magazynu czystego
 8. Śluzy strefy produkcyjnej
 9. Śluzy kwarantanny na klatki brudne

Pomieszczenia kwalifikujące się jako brudne to:

 • Pomieszczenie kwarantanny
 • Pomieszczenie zabiegowe
 • Śluza kwarantanny na klatki brudne- funkcjonalnie będzie to śluza do umieszczenia zużytych materiałów z części czystej pracowni

Pomieszczenia kwalifikujące się jako czyste:

 • Szatni części czystej podzielonej na strefę czystą i brudną zaopatrzoną w prysznice powietrzne.
 • Sala operacyjna z oknami podawczymi
 • Pomieszczenia hodowlanego strefy I z oknem podawczym do do sali operacyjnej
 • Magazyn czysty
 • Śluza strefy produkcyjnej
 • Korytarz części czystej stanowi element łączący pomieszczenia czyste i brudne

Procesy odbywające się tylko w pomieszczeniach kwalifikujących się jako brudne:

Pracownik z pomieszczenia „kwarantanny” przenosi mysz do „pomieszczenia zabiegowego”. W pokoju zabiegowym pobierany jest materiał badawczy, który oknem podawczym zostanie przekazany do „sali operacyjnej”. Wejście/wyjście do/z kwarantanny odbywa się bezpośrednio z „wejścia z komunikacji budynku strefy brudnej”. Wejście/wyjście do/z „pomieszczenia zabiegowego” odbywa się poprzez „kwarantannę”.

Wprowadzenie i wyniesienie materiałów z „kwarantanny” i „pomieszczenia zabiegowego” odbywa się przez „wejście z komunikacji budynku strefy brudne”

Procesy odbywające się tylko w pomieszczeniach kwalifikujących się jako czyste:

Pracownik przez szatnię i prysznic powietrzny przechodzi do „sali operacyjnej”, w którym przez okno podawcze do „pomieszczenia hodowlanego pracowni” odbiera mysz, następie przez okno podawcze z „pomieszczenia zabiegowego” odbiera przygotowany materiał badawczy. Po przeprowadzeniu procesu badawczego oknem podawczym mysz zostaje przeniesiona do „pomieszczenia hodowlanego pracowni”.

Wejście do pomieszczenia hodowlanego pracowni, jak i jego obsługa odbywa się poprzez strefę I czystą produkcyjną. Pomieszczenie będzie połączone oknem podawczym z salą operacyjna czystej strefy pracowni modeli zwierzęcych.

Wprowadzenie materiałów do „sali operacyjnej” odbywa się poprzez „śluzę strefy produkcyjnej klatki czyste” a zapasy gromadzone będą w  „magazynie czystym pracowni”. Natomiast wyniesienie materiałów następuje poprzez „korytarz części czystej pracowni” a następnie „śluzą kwarantanny na klatki brudne” do zmywalni.


04.09.2022

Opublikowano wyjaśnienia 14 treści Regulaminu konkursu (Pytania 69). Pytanie zostało zadane po terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu.

Wyjaśnienia 14 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 69                                                                                                                       

W rozdziale IV pkt 2.6 Regulaminu znajduje się informacja o zamieszczeniu na pierwszej stronie opisu wybranej przez siebie sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numeru identyfikacyjnego Opracowania studialnego) tożsamego z liczbą wpisywaną do Karty identyfikacyjnej Opracowania studialnego. W karcie identyfikacyjnej Opracowania studialnego nie ma rubryki na ten numer. Jak należy rozumieć ten zapis? Zgodnie z zapisem rozdziału IV pkt 3.10 Regulaminu Opracowaniom studialnym zostaną nadane przez Sekretarza Konkursu indywidualne trzycyfrowe kody, natomiast Uczestnicy mają już przyznane anonimizujące Numery Identyfikacyjne Uczestnika. W związku z powyższym proszę o informację czy zapis o sześciocyfrowej liczbie rozpoznawczej nie został zamieszczony w regulaminie omyłkowo.

ODPOWIEDŹ:

Uczestnik konkursu oznacza zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie konkursu Opracowanie studialne i Prace konkursowe jedynie trzycyfrowym Numerem Identyfikacyjnym Uczestnika nadanym mu automatycznie przez Elektroniczną Platformę Konkursową.

Zapis w rozdziale IV pkt 2.6 Regulaminu z informacją o zamieszczeniu na pierwszej stronie opisu wybranej przez Uczestnika sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej (numeru identyfikacyjnego Opracowania studialnego) tożsamego z liczbą wpisywaną do Karty identyfikacyjnej Opracowania studialnego został zamieszczony omyłkowo.


24.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 13 treści Regulaminu konkursu (Pytania 66 do 68)

Wyjaśnienia 13 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 66                                                                                                                       

Tabela powierzchni (załącznik 6b)

Zwracam się z pytaniem odnośnie numeracji w tabeli zawierającej spis powierzchni pomieszczeń (zał 6b). W pliku wzorcowym numery poprzedzające numer pomieszczenia, nie są tożsame z przypisaną im kondygnacją. Dla kondygnacji 0, pomieszczenia są oznaczone odpowiednio 0.1, 0.2, 0.3 itd; dla kondygnacji 1, oznaczone odpowiednio 1.1, 1.2.1.3 itd. Niezgodność ma miejsce w przypadku kondygnacji -1, gdzie pomieszczenia są oznaczone również jako 0.1, 0.2 a nie -1.1, -1.2, -1.3 oraz przy poziomie 3, który posiada oznaczenia takie same oznaczenia jak poziom 2, czyli 2.1, 2.2, 2.3 itd. Czy jest to celowy zabieg wynikający z innej reguły czy przypadkowa pomyłka pisarska?

ODPOWIEDŹ:

Jest to przypadkowa pomyłka pisarska. Zaleca się aby Uczestnik konkursu oznaczył numery pomieszczeń zgodnie z zasadą:

Dla poziomu -1: -1.1, -1.2, -1.3 itd

Dla poziomu 0: 0.1, 0.2, 0.3 itd

Dla poziomu 1: 1.1, 1.2, 1.3 itd

Dla poziomu 2: 2.1, 2.2, 2.3 itd

Dla poziomu 3: 3.2, 3.2, 3.3 itd

PYTANIE 67                                                                                                                       

tabele pomieszczeń

Czy można prosić o przesłanie tabel pomieszczeń z załącznika 7b w postaci edytowalnej – word ?

ODPOWIEDŹ:

Organizator zamieści niezwłocznie na stronie internetowej konkursu (https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl w zakładce „Aktualności” edytowalny plik z tabelami pomieszczeń z Załącznika nr 7b do Regulaminu.

PYTANIE 68                                                                                                                       

szacunek kosztów realizacji i dokumentacji

1. W tabeli 6A jest m. innymi pozycja: „pozostałe instalacje oraz urządzenia techniczne i technologiczne wewnętrzne (w tym specjalistyczne) niezbędne do funkcjonowania budynku „. Czy ta pozycja obejmuje np. meble biurowe i laboratoryjne? Czy obejmuje komputerowe urządzenia aktywne (komputery, serwery, drukarki, itp.) czy też tylko zasilanie i okablowanie w/w ? Czy obejmuje specjalistyczną aparaturę badawczą? 2. Czy projekty technologiczne laboratoriów , pracowni aparaturowych i badawczych itp. przygotuje Zamawiający, czy też ich wykonanie należy uwzględnić w cenie dokumentacji?

ODPOWIEDŹ:

W tabeli 6A pozycja: „pozostałe instalacje oraz urządzenia techniczne i technologiczne wewnętrzne (w tym specjalistyczne) niezbędne do funkcjonowania budynku ” nie obejmuje mobilnych elementów urządzenia wnętrz jak i specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych zgodnie z zapisami z Załącznika nr 1 do Regulaminu (Istotne postanowienia Umowy) Rozdział I pkt. 3. W pozycji tej, na etapie Konkursu, należy ująć wszelkie niezbędne wbudowane instalacje i urządzenia techniczne i technologiczne (w tym specjalistyczne), służące do prawidłowego i zgodnego z funkcją użytkowania pomieszczeń i budynku.

Projekty technologiczne laboratoriów, pracowni aparaturowych i badawczych itp. należy uwzględnić w cenie Dokumentacji Zgodnie z zapisami z Załącznika nr 1 do Regulaminu (Istotne postanowienia Umowy) Rozdział I pkt. 2. ppkt 4 w Dokumentacji należy także uwzględnić projekty wykończenia i aranżacji wnętrz.


17.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 12 treści Regulaminu konkursu (Pytania 64 do 65)

Wyjaśnienia 12 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 64                                                                                                                       

Kształt i wielkość działki objętej opracowaniem uniemożliwia wykonanie schematycznego projektu zagospodarowania terenu na formacie A3, przy zachowaniu orientacji N-S podczytanej mapy. Czy dopuszczalne jest obrócenie podczytanej mapy z naniesionym rysunkiem w celu zachowania formatu A3?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE 65.1                                                                                                                                

Czy z uwagi na obowiązek wykonania schematycznych rzutów w skali 1:500 można opisać na nich pomieszczenia tylko numerami (bez nazw) , a nazwy pomieszczeń wpisać w tabeli programowej?

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE 65.2                                                                                                                                

Jak należy rozumieć schemat funkcjonalno przestrzenny pracowni gryzoni? Czy ma to być powiększony i opisany fragment rzutu?

Czy jeśli rzut w skali 1:500 będzie wystarczająco czytelny, to taki schemat będzie wymagany?

ODPOWIEDŹ:

Do decyzji Uczestnika konkursu – schemat pracowni gryzoni musi doszczegóławiać i w pełni wyjaśniać funkcjonowanie tej przestrzeni w stosunku do rzutu w skali 1:500.

Schemat pracowni gryzoni jest wymagany.

PYTANIE 65.3                                                                                                                                

Czy jeśli rzuty budynku w skali 1:500 będą wystarczająco czytelne, to jest konieczne dodatkowe opracowanie schematu funkcjonalnego nowego budynku, który siłą rzeczy na formacie A3 będzie w np. w skali 1:1000?

ODPOWIEDŹ:

Organizator wymaga opracowania ogólnego schematu funkcjonalnego nowego budynku ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów i pracowni.

PYTANIE 65.4                                                                                                                                

Czy tabele programową i bilans ogólny należy przedstawić na tabelach 6b1 i 6b2 załączonych do regulaminu, czy też na etapie studialnym można je uprościć? Jeśli tak, to minimum jakie dane powinny się w nich znaleźć? Czy należy podawać powierzchnie wszystkich pomieszczeń, czy np. wystarczy tylko szacowana powierzchnia grup funkcjonalnych?

ODPOWIEDŹ:

Tabelę programową budynku, tabelę parametrów budynku oraz tabelę bilansu terenu zaleca się przedstawić na Załącznikach nr 6b1, 6b2 oraz 6b4, aczkolwiek pewne uproszczenie wzorów tabel z Załącznika nr 6b jest dopuszczalne w zakresie w jakim Uczestnik konkursu uzna, iż zawarte tam informacje będą wystarczające do prawidłowego odczytania rozwiązań przedstawionych w Opracowaniu studialnym a w szczególności będzie można na podstawie danych z tabel ocenić spełnienie warunków wynikających z Decyzji nr 86/WŁO/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r. o warunkach zabudowy (Załącznik nr 7c do Regulaminu).

PYTANIE 65.5                                                                                                                                

Czy na etapie studialnym wystarczy wypełnić tylko wiersze 33-37 tabeli 6a?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 49 (Wyjaśnienia 9 treści Regulaminu konkursu z dnia 04.08.2022 r.).

PYTANIE 65.6                                                                                                                                 

Wypełnienie w wiarygodny sposób tabeli 6b3 oraz wierszy 7-31 w tabeli 6a w obu etapach koncepcji konkursowej jest niemożliwe. Będzie to czysta spekulacja angażująca czas uczestników konkursu i mogącą wprowadzać zamawiającego w błąd. Takie dane mogą być wiarygodne dopiero na etapie dokumentacji wykonawczej. Bez danych szczegółowych, których być nie może na etapie koncepcji konkursowej będzie to bezproduktywne marnowaniem czasu na podanie bezwartościowych danych.

Wnioskujemy o eliminację tabeli 6b, lub ograniczenie jej do podania szacunkowych danych na temat: kubatury ogrzewanej, powierzchni przegród zewnętrznych i przewidywanej powierzchni przeszkleń oraz o usunięcie z tabeli wierszy 7-31.

ODPOWIEDŹ:

Odnośnie tabeli 6b3 (Załącznik nr 6b3 do Regulaminu konkursu) – patrz odpowiedź na pytanie 48 (Wyjaśnienia 9 treści Regulaminu konkursu z dnia 04.08.2022 r.).

Odnośnie tabeli 6a (Załącznik nr 6a do Regulaminu konkursu) – patrz odpowiedź na pytanie 65.5 powyżej.

Organizator nie przewiduje eliminacji tabeli 6b (Załącznik nr 6b do Regulaminu konkursu). Organizator nie przewiduje usunięcia pozycji 7 do 31 z tabeli 6a (Załącznik nr 6a do Regulaminu konkursu).


16.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 11 treści Regulaminu konkursu (Pytania 60 do 63)

Wyjaśnienia 11 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 60                                                                                                                       

Czy można prosić o krótką charakterystykę procesów i czynności odbywających się w poszczególnych częściach laboratorium gryzoni: Strefa II czysta eksperymentalna, Strefa czysta I produkcyjna, Pracownia modeli zwierząt wraz z informacją kto przebywa w tych pomieszczeniach (personel zewnętrzny, personel wewnętrzny)?

ODPOWIEDŹ:

Strefa I czysta produkcyjna jest strefą hodowlaną SPF (specific patogen free) obsługiwaną przez personel wewnętrzny dedykowany tylko do tej strefy. Głównym zadaniem tej strefy jest rozmnażanie gryzoni.

Strefa II czysta eksperymentalna przeznaczona jest na utrzymywanie zwierząt będących w procedurach eksperymentalnych. Strefa ta obsługiwana jest przez personel wewnętrzny dedykowany tylko do tej strefy. Do strefy również umożliwiony jest dostęp dla eksperymentatorów. Do strefy można wejść po przejściu przez prysznic powietrzny.

Pracownia modeli zwierząt przeznaczona jest do tworzenia nowych mysich modeli zwierząt za pomocą technik biologii molekularnej. Jednostka ma charakter usługowy. Pracownia obsługiwana jest przez personel wewnętrzny dedykowany tylko do tej strefy. W pracowni, oprócz hodowli zwierząt, odbywa się typowa praca laboratoryjna. Pomieszczenia brudne pracowni sąsiadują z pomieszczeniem kwarantanny. Materiał pobrany w części brudnej Pracowni trafia do laboratorium Pracowni. Laboratorium sąsiaduje ze strefą czystą hodowlaną Pracowni. Z tej strefy zwierzęta przekazywane są albo do Strefy I czystej produkcyjnej albo do podmiotów zewnętrznych.

PYTANIE 61                                                                                                                       

Czy można założyć, że pomiędzy częściami Strefa II czysta eksperymentalna, Strefa czysta i produkcyjna, Pracownia modeli zwierząt mogą wewnętrznie przemieszczać się pracownicy laboratorium? Czy wszystkie części pracowni gryzoni obsługiwane są przez jedno pomieszczenie (np. magazyn paszy) czy powinno się każdą ze stref rozwiązać niezależnie?

ODPOWIEDŹ:

Pracownicy nie przemieszczają się pomiędzy Strefą II czystą eksperymentalną, Strefą czystą I produkcyjną i Pracownią modeli. Personel pracujący wewnętrznie w danej strefie jest przypisany tylko do niej. Przepływ materiałów pomiędzy Strefą czystą I produkcyjną i Strefą II czystą eksperymentalną ma odbywać się tylko za pomocą śluz. Pomieszczenia magazynowe przypisane są do każdej strefy niezależnie. Zaopatrzenie wszystkich stref odbywa się poprzez zmywalnię oraz po przejściu przez proces sterylizacji.

PYTANIE 62                                                                                                                       

Proszę o podanie przykładowego wyposażenia sali zabiegowej oraz sali operacyjnej oraz o podanie typowej powierzchni sali operacyjnej.

ODPOWIEDŹ:

Przykładowe wyposażenie sali zabiegowej:

 • regał IVC z jednostką wentylującą (ok 1,5 m2),
 • stacja wymiany ściółki (ok. 0,7 m2),
 • blat roboczy (ok. 1 m2).

Przykładowe wyposażenie sali operacyjnej o pow. 20~25 m2:

 • blat roboczy na co najmniej 3 mikroskopy binokularne (powierzchnia ok. 1 m2 na jeden mikroskop),
 • blat roboczy na płytę grzewczą na potrzeby utrzymywania właściwej temperatury ciała operowanych zwierząt (ok. 0,5 m2) umiejscowiony w pobliżu binokularów,
 • stacja do anestezji wziewnej umiejscowiona w pobliżu binokularów,
 • blat roboczy na mikroskop z mikromanipulatorem (powierzchnia ok 1,2 m2),
 • blat laboratoryjny z przeznaczeniem na sterylizator do drobnych narzędzi chirurgicznych, wirówkę i blok termiczny (ok. 2 m2),
 • szafki do przechowywania materiałów pod blatami roboczymi,
 • lampa UV,
 • lodówko – zamrażarka,
 • zlew,
 • laminar (ok 1,3 m2).

PYTANIE 63                                                                                                                       

Jaki jest udział procentowy poszczególnych gatunków (myszy i szczury) w pom. hodowlanych?

ODPOWIEDŹ: Organizator nie przewiduje hodowli szczurów w Strefie Czystej I Produkcyjnej oraz w Pracowni Modeli Zwierząt. Na potrzeby utrzymania szczurów w jednostce Organizator przewiduje jedno pomieszczenie w Strefie II Czystej Eksperymentalnej nie większe niż 20 m2.


10.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 10 treści Regulaminu konkursu (Pytania 57 do 59)

Wyjaśnienia 10 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 57                                                                                                                       

gazy techniczne

Uprzejmie proszę o wskazanie które laboratoria, pracownie aparaturowe powinny mieć dostęp do gazów technicznych, jeśli tak to jakie to będą gazy? Gdzie mają być przechowywane? Czy będą strefy zagrożenia wybuchem? Czy dewary w pracowni ryb będą służyć dla całego obiektu?

ODPOWIEDŹ:

Organizator będzie korzystał z gazów technicznych na potrzeby realizacji swoich zadań, w szczególności z: CO2, powietrza sprężonego, CH4, Ar, 02+C02 carbogen, powietrza syntetycznego, CO2 i O2, He, C2H6, N. Organizator nie przewiduje rozprowadzenia wewnętrznych linii przesyłowych dla używanych gazów technicznych – planowane jest korzystanie z odpowiednich butli w każdym laboratorium i pracowni. Sposób przechowywania gazów technicznych musi być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dewary w pracowni ryb będą służyć wyłącznie na potrzeby pracowni ryb.

PYTANIE 58                                                                                                                       

strefy funkcjonalne

Czy Zamawiający dopuszcza, aby pomieszczenia biurowe i laboratoryjne były dostępne ze wspólnych korytarzy, czy też strefy laboratoryjne i biurowe powinny być oddzielone od siebie?

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza aby pomieszczenia biurowe i laboratoryjne były dostępne ze wspólnych korytarzy.

PYTANIE 59                                                                                                                       

parter

Czy pomieszczenia administracji na parterze mogą mieć wspólny korytarz z laboratoriami?

ODPOWIEDŹ: Tak, pomieszczenia administracji na parterze mogą mieć wspólny korytarz z laboratoriami.


04.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 9 treści Regulaminu konkursu (Pytania 45 do 56)

Wyjaśnienia 9 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 45                                                                                                                       

Powierzchnie pięter

Prosimy o potwierdzenie czy planowane zapotrzebowanie powierzchni na kondygnacjach wynosi: +1 – 3290m2; +2- 3290m2; +3- 1655m2?

ODPOWIEDŹ:

Organizator potwierdza powyższe.

PYTANIE 46                                                                                                                       

powierzchnie pięter 2

Jeśli powierzchnie kondygnacji +1 i +2 są około dwukrotnie większe niż powierzchnia kondygnacji +3, czy dopuszczalne jest zrównanie ilości powierzchni między tymi kondygnacjami?

ODPOWIEDŹ:

Tak, o ile zostaną spełnione warunki lokalizacji poszczególnych funkcji, programu i pomieszczeń wymienionych w Tabeli programowej z Załącznika 7b do Regulaminu przy uwzględnieniu wyjaśnień do Regulaminu do tej pory publikowanych przez Organizatora.

PYTANIE 47                                                                                                                       

Czy organizator dopuszcza przeniesienie Pracowni Modeli Komórkowych i Organoidów z kondygnacji +3 na inną kondygnację, np. 0 lub -1?

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza przeniesienie Pracowni Modeli Komórkowych i Organoidów z kondygnacji +3 na kondygnację +1 lub + 2. Przeniesienie na kondygnację 0 lub -1 nie jest możliwe z przyczyn technologicznych.

PYTANIE 48                                                                                                                       

W punkcie 2.1 b rozdziału IV Regulaminu zapisano, że na etapie opracowań studialnych część opisową stanowią dodatkowo: – tabela programowa budynku, – tabela parametrów budynku oraz – tabela bilansu terenu (stanowiące Załącznik nr 6b). W opisie powyżej oraz w pkt. 2.3. „Część opisowa” nie jest wymieniona nazwa tabeli 3 „Parametry związane z efektywnością energetyczną….”. Proszę o potwierdzenie, że tabela 3 (nr 6b3) nie jest przekazywana na etapie opracowania studialnego.

ODPOWIEDŹ:

Organizator potwierdza, iż Tabela 3 (nr 6b3) tj. parametry budynku związane z efektywnością energetyczną nie jest przekazywana na etapie Opracowań studialnych.

PYTANIE 49                                                                                                                       

W punkcie 2.3. rozdziału IV Regulaminu w podpunkcie 4) wskazano, że w części opisowej należy wskazać wstępne założenia wraz z uzasadnieniem szacunkowego kosztu realizacji inwestycji i kosztu wykonania usługi, ale w rozdziale 2.1 tego rozdziału nie jest wskazany załącznik 6a. Proszę o informację: – czy powyższe informacje należy umieścić w formie dodatkowego opisu (uzupełnienia wykraczającego poza 3 arkusze tekstu wg podpunktu 1), – czy w ramach 3 arkuszy opisu, – czy należy dołączyć także kompletny załącznik 6a?

ODPOWIEDŹ:

Informacje dotyczące szacunkowego kosztu realizacji Inwestycji oraz szacowanego kosztu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej (wykonanie Przedmiotu zamówienia) należy przedstawić na etapie Opracowania studialnego jako dodatkowe informacje wykraczające poza 3 arkusze tekstu w formacie A4.

Na etapie Opracowania studialnego można skorzystać z Załącznika nr 6a do Regulaminu aby przedstawić informacje o których mowa powyżej aczkolwiek nie jest to wymagane.

PYTANIE 50                                                                                                                       

W związku z tym, że na etapie składania prac konkursowych Zamawiający wymaga powtórnego złożenia tabel stanowiących załącznik nr 6a i 6b proszę o potwierdzenie, że w zakresie kontynuacji twórczej propozycji przedstawionych w Opracowaniu studialnym Zamawiający dopuszcza zmiany względem opracowania studialnego (wstępne założenia), lub informację, czy jedynie dopuszcza doszczegółowienie wcześniejszego opracowania z zachowaniem parametrów określonych w opracowaniu studialnym?

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza zmiany danych i informacji w Tabelach stanowiących Złączniki 6a i 6b do Regulaminu na etapie składania Prac konkursowych o ile będą one wynikać z zaleceń Sądu konkursowego do Opracowań studialnych lub rozwinięć twórczych rozwiązań projektowych wprowadzonych przez Uczestnika na etapie Prac konkursowych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział VI pkt 1.1. e) do oceny w Konkursie może być dopuszczona wyłącznie Praca konkursowa która będzie kontynuacją twórczą przedstawionych w Opracowaniu studialnym propozycji projektowych.

PYTANIE 51                                                                                                                       

Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć opis postaci papierowej Pracy konkursowej na etapie opracowania studialnego wg pkt. 3.3, rozdział IV regulaminu: część opisowa Opracowania Studialnego – zeszyt formatu A3 wobec wymogu 3 arkusze tekstu A4 – tzn. czy jest dopuszczalny układ dwóch kolumn (A4) na arkuszu A3, czy powinny być kartki formatu A3 z zadrukowaną jedną kolumną?

ODPOWIEDŹ:

Do decyzji Uczestnika konkursu. Organizator w przypadku postaci papierowej Opracowania studialnego w zakresie części opisowej dopuszcza także złożenie tej części w formacie zeszytu A4.

PYTANIE 52                                                                                                                       

Na poziomie 0 przewidziano 2 pomieszczenia jadalni (poz. 11) o łącznej powierzchni 100m2 oraz bufet z zapleczem (poz. 15) o powierzchni 150m2. Prosimy o doprecyzowanie przeznaczenia powierzchni jadalni. Jakie posiłki będą spożywane w jadalni, czy powinna posiadać niezależne zaplecze kuchenne lub czy powinna być powiązana z zapleczem kuchennym bufetu? Jeśli powinna posiadać własne zaplecze, to prosimy o potwierdzenie, że powierzchnię zaplecza należy dodatkowo uzupełnić ponad założone 100m2. W zależności od przewidywanej funkcji (wyłącznie miejsce do spożywania posiłków lub wydawanie posiłków) powierzchnia 100m2 może nie być wystarczająca dla zorganizowania jadalni i zaplecza.

ODPOWIEDŹ:

Przez jadalnie Organizator konkursu rozumie miejsce konsumpcji wyłącznie dla pracowników Instytutu, wyposażone w mały aneks kuchenny. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia tej funkcji na wyższe kondygnacje jak także uzupełnienia powierzchni potrzebnej na aneks kuchenny ponad zalecane 100 m2 na samą jadalnię.

Bufet natomiast to niezależne pomieszczenie, w którym są przygotowywane i sprzedawane posiłki, przy którym powinno znajdować się miejsce do ich spożycia.

PYTANIE 53                                                                                                                       

Prosimy o doprecyzowanie wymagań dla szatni z szafkami socjalnymi dla 75 osób z uwagi na znaczący wpływ wielkości takich szafek na powierzchnię pomieszczenia. W przypadku przechowywania ubrań pojedyncza szafka o wymiarach np. ~ 30/180/50cm (s/w/g) może być dedykowana jednemu użytkownikowi, ale może też np. mieścić 4 moduły dla 4 osób co przełoży się również na znacząco mniejsze pomieszczenie.

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie precyzuje dodatkowych wymagań dotyczących szafek socjalnych, przy czym powinny być one wyposażone co najmniej w wieszak na okrycia wierzchnie oraz przestrzeń na zmieniane obuwie. Przy spełnieniu powyższych wymagań dopuszczalne jest zastosowanie 1 szafki o 4 modułach przeznaczonych dla 4 osób.

PYTANIE 54                                                                                                                       

Czy Zamawiający wymaga bezpośredniego przejścia (z pominięciem komunikacji ogólnej) z „laboratorium, procesy” do pozostałych pracowni. Jeśli tak to do jakich (Hodowle komórkowe, Inne hodowle, Sprzęt/mikroskopy, Pomieszczenia aparaturowe, Chłodnie)?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie wymaga bezpośredniego przejścia między wskazanymi w pytaniu pomieszczeniami.

PYTANIE 55                                                                                                                       

Pytania do opracowań studialnych 4 (powierzchnie)

W związku z udzielonymi odpowiedziami wnosimy o ponowne potwierdzenie informacji dotyczącej powierzchni projektowanego budynku. Zgodnie z informacją w pkt. I.1 Załącznika nr 7b do konkursu powierzchnia netto projektowanego budynku wynosi 12.500 m², co jest zgodne z sumą powierzchni wskazanej w pkt. IV Tabela programowa jak niżej:

Poziom -1 5.000 m²,

Parter 2.447 m²,

Poziom 1 i 2 3.329 m², 

Poziom 3 1.655 m²

Suma 12.431 m²

Powyższe wydaje się być spójne ze względu na to, że kondygnacja nadziemne mają zbliżone powierzchnie.

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 01.08.2022 r., odpowiedź na pytanie nr 26:

Poziom -1 5.000 m²

Parter 2.447 m²

Poziom 1 3.329 m²

Poziom 2 3.329 m²

Poziom 3 1.655 m²

Suma 15.760 m²

Ww. powierzchnie nie zawierają jeszcze powierzchni komunikacji, sanitariatów, pomieszczeń technicznych. Dodatkowo powierzchnie poziomu 1 i 2 są zdecydowanie większe od kondygnacji parteru oraz kondygnacji na poziomie 3.

Proszę o ponowną weryfikację i potwierdzenie, że suma powierzchni netto projektowanego budynku będzie wynosiła 15.670 m² plus powierzchni komunikacji, sanitariatów, pomieszczeń technicznych, czyli około 18.804 m², przy założeniu, że powierzchnie nie wymienione w tabeli będą dodatkowo stanowić 20%.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie 45.

Organizator dodatkowo informuje, iż udzielił już odpowiedzi na część powyższego pytania w odpowiedzi na pytanie 26 z dnia 01.08.2022 r gdzie zostało wyraźnie określone iż: „w podanej w Załączniku nr 7b do Regulaminu planowanej powierzchni netto budynku wystąpił błąd pisarski i Uczestnika konkursu nie obowiązuje ten parametr

Poza tym Organizator zwraca uwagę, iż podane w Tabeli programowej z Załącznika nr 7b do Regulaminu powierzchnie dotyczą w szczególności powierzchni użytkowej budynku i stanowią składową powierzchni netto budynku.

Generalnie Organizator potwierdza, iż planowana powierzchnia netto budynku może wahać się w przedziale od 17 000 do 19 000 m2 w zależności od przyjętych przez Uczestnika konkursu rozwiązań, aczkolwiek Organizator podtrzymuje także swoja poprzednią dopowiedz na pytanie 38 (wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu z dnia 02.08.2022), iż to do zadań Uczestnika konkursu będzie należało określenie ostatecznej powierzchni netto budynku.

PYTANIE 56                                                                                                                       

Pytania do opracowań studialnych 5 (koszty)

Wskazany w rozdziale II pkt. 3 regulaminy maksymalny koszt wykonania prac na poziomie 45.000.000 PLN brutto jest nierealny. Zakładając, że powierzchnia budynku, jak wskazano w pkt. I.1 Załącznika nr 7b, wynosi 12.500 m² to koszt 1 m² netto budynku laboratoryjnego wynosi 3.600 PLN brutto co jest porównywalne z kosztem zabudowy mieszkaniowej w stanie deweloperskim w podstawowym standardzie. Zakładając powierzchnię 15.760 m² koszt jest 1 m² netto będzie wynosił 2.855 PLN. Realny koszt wykonania budynku o funkcji określonej w regulaminie konkursu wynosi co najmniej 10.000 PLN/ m² bez wyposażenia w sprzęt laboratoryjny. Mając powyższe na uwadze prosimy o podanie realnego budżetu na realizację tego typu obiektu lub rezygnację z wymogów utrzymania się w kwocie 45.000.000 PLN, ponieważ koszt budowy budynku laboratoryjnego zgodnie z regulaminem konkursu będzie ponad dwu-, a nawet trzykrotnie wyższy.

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie 35 (wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu z dnia 02.08.2022r)


02.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu (Pytania 35 do 44)

Wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 35                                                                                                                       

budżet inwestycji / ocena prac

A. W związku z tym, że: podany przez Organizatora maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji tj. budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie minimalnym umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ulegnie zmianie, gdyż „Inwestor jest w trakcie pozyskiwania dodatkowych środków na realizację Inwestycji” podany przez Organizatora maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji jest niemożliwy do utrzymania biorąc pod uwagę realne, rynkowe koszty realizacji planowanej Inwestycji budżet Inwestycji zaproponowany przez Uczestnika jest jednym z kryteriów oceny prac zarówno na etapie Opracowań studialnych jak i na etapie Prac konkursowych prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem oceny Opracowań studialnych oraz Prac konkursowych nie będzie proponowany przez Uczestnika budżet Inwestycji oceniany w odniesieniu do podanego przez Organizatora w Regulaminie planowanego łącznego kosztu realizacji Inwestycji, lecz „rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne optymalizujące wytyczne podane przez Organizatora oraz koszty budowy i eksploatacji Inwestycji”.

B. Prosimy o wyjaśnienie zapisu Rozdziału II pkt 3: „(…) dopuszcza się, aby Uczestnik konkursu podał realny koszt wynikający z przedstawionej koncepcji konkursowej a w wypadku przekroczenia kwoty, o której mowa powyżej podał realne uzasadnienie takiego zwiększenia kwoty.” tzn. potwierdzenie, że nie tylko „dopuszcza się” lecz jest obligatoryjne i zrozumiałe samo przez się, że Uczestnik konkursu poda „realny koszt” przedstawianej przez siebie koncepcji oraz podanie informacji jakiego rodzaju „realnego uzasadnienia” spodziewa się Organizator? W jakiej formie? W jakim stopniu szczegółowości? Gdzie należy takie uzasadnienie umieścić?

ODPOWIEDŹ:

Organizator określił w Regulaminie konkursu kryteria oceny zarówno Opracowań studialnych (Rozdział V, pkt 1) oraz Prac konkursowych (Rozdział VII, pkt 1). W obu przypadkach występuje kryterium dotyczące bezpośrednio lub pośrednio oceny związanej z proponowanym przez Uczestnika kosztem realizacji Inwestycji w kontekście optymalizacji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz parametrów budynku i zastosowanych technologii oraz rozwiązań materiałowych.

Organizator potwierdza, iż jest „zrozumiałe samo przez się, że Uczestnik konkursu poda „realny koszt” przedstawianej przez siebie koncepcji

Uzasadnienie realnego kosztu realizacji Inwestycji leży po stronie Uczestnika konkursu jak też forma tego uzasadnienia i szczegółowość w zależności od przyjętych rozwiązań optymalizujących Inwestycję i wpływających na jej koszt. Organizator zaleca, aby uzasadnieni to było w Części opisowej w miejscu, gdzie Uczestnik konkursu poda koszt realizacji Inwestycji.

PYTANIE 36                                                                                                                       

budżet inwestycji / ocena prac pytanie 1. poprawione

W związku z tym, że:

1. podany przez Organizatora maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji tj. budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie minimalnym umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ulegnie zmianie, gdyż „Inwestor jest w trakcie pozyskiwania dodatkowych środków na realizację Inwestycji”

2. podany przez Organizatora maksymalny planowany łączny koszt realizacji Inwestycji jest niemożliwy do utrzymania biorąc pod uwagę realne, rynkowe koszty realizacji planowanej Inwestycji

3. budżet Inwestycji zaproponowany przez Uczestnika jest jednym z kryteriów oceny prac zarówno na etapie Opracowań studialnych jak i na etapie Prac konkursowych prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem oceny Opracowań studialnych oraz Prac konkursowych nie będzie proponowany przez Uczestnika budżet Inwestycji oceniany w odniesieniu do podanego przez Organizatora w Regulaminie planowanego łącznego kosztu realizacji Inwestycji, lecz „rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne optymalizujące wytyczne podane przez Organizatora oraz koszty budowy i eksploatacji Inwestycji”.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na Pytanie 35

PYTANIE 37                                                                                                                       

budżet inwestycji / ocena prac pytanie 2. poprawione

Prosimy o wyjaśnienie zapisu Rozdziału II pkt 3: „(…) dopuszcza się, aby Uczestnik konkursu podał realny koszt wynikający z przedstawionej koncepcji konkursowej a w wypadku przekroczenia kwoty, o której mowa powyżej podał realne uzasadnienie takiego zwiększenia kwoty.” tzn.:

a. potwierdzenie, że nie tylko „dopuszcza się” lecz jest obligatoryjne i zrozumiałe samo przez się, że Uczestnik konkursu poda „realny koszt” przedstawianej przez siebie koncepcji

b. podanie informacji jakiego rodzaju „realnego uzasadnienia” spodziewa się Organizator? W jakiej formie? W jakim stopniu szczegółowości? Gdzie należy takie uzasadnienie umieścić?

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na Pytanie 35

PYTANIE 38                                                                                                                       

W załączniku 7b na str. 1. wskazano jako szacowaną powierzchnię netto budynku jako 12’500m2. Powierzchnia netto oznacza zestawienie wszystkich pomieszczeń, w tym obejmujących powierzchnię użytkową oraz ruchu (komunikacja) i usługową (pom. techniczne). Podsumowanie zestawienia pomieszczeń wykazanych w „IV Tabela programowa” (które zasadniczo zawiera pomieszczenia kwalifikowane przeważnie do powierzchni użytkowej), daje w podsumowaniu wartość 15’682m2 (w tym wg Zał. 7b: poziom -1: ~5000m2, poziom 0: 2447m2, poziom 1 i 2: 6580m2 (tj. po 3290m2 wg zał. 7b), poziom 3: 1655m2). Prosimy o weryfikację i/lub wyjaśnienie różnicy z uwagi na znaczący wpływ na koszt realizacji inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Uczestników konkursu obowiązują zapisy i parametry z Decyzji nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy z dnia 10 sierpnia 2021 r. oraz zalecane przez Organizatora powierzchnie podane w Załączniku nr 7b do Regulaminu Rozdział IV – Tabela programowa w tym odpowiedź na Pytanie nr 14.9.

Zgodnie z zapisami Rozdziału II Regulaminu konkursu wytyczne należy traktować jako zalecane o ile nie jest wyraźnie określone w Regulaminie, iż wymaga się konkretnego rozwiązania czy uwzględnienie konkretnego oczekiwania Organizatora w tym także wytyczne określone jako „obligatoryjne”, „konieczne”, „niezbędne”, „obowiązkowe” lub poprzez użycie innych sformułowań, o takim znaczeniu.

W przypadku wytycznych, gdzie wyraźnie nie określono danego wymagania jako obowiązkowego a jedynie jako „zalecane” dopuszcza się odstępstwa od tych wytycznych o ile zostaną one w sposób racjonalny uzasadnione oraz będą uwzględniały elementy Inwestycji pożądane przez Organizatora lub zapewniające funkcjonowanie Inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadne w ocenie Sądu Konkursowego oraz zaakceptowane przez Organizatora ze względu na ich koszt.

Jednym z zadań konkursowych jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu Inwestycji oraz właściwy w powyższym kontekście dobór powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni. W tym zakresie do zadań Uczestnika konkursu będzie należało ergonomiczne rozmieszczenie w obiekcie programu i funkcji przy zapewnieniu poprawnych oraz preferowanych przez Organizatora relacji pomiędzy elementami programu.

W powyższym zakresie premiowane będą rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne optymalizujące wytyczne podane przez Organizatora oraz koszty budowy i eksploatacji Inwestycji.

Mając na względzie powyższe, to do zadań Uczestnika konkursu będzie należało określenie ostatecznej powierzchni netto budynku.

Organizator informuje także, iż w podanej w Złączniku nr 7b do Regulaminu planowanej powierzchni netto budynku wystąpił błąd pisarski i Uczestnika konkursu nie obowiązuje ten parametr.

PYTANIE 39                                                                                                                       

W załączniku 7b na str. 10 opisano zbiorczo pomieszczenia dla „poziomu 1” i „poziomu 2” z opisem powierzchni jako „po 3290m2”. Prosimy o weryfikację, czy ilość i powierzchnia pomieszczeń opisana w tabeli na stronach 10 i 11 (np. pkt. 4. Hodowle komórkowe – 8 pomieszczeń (po ok. 20m2) o łącznej powierzchni 160m2 ) dotyczy jednego poziomu i należy taki zestaw powielić na drugim – tj. należy zaprojektować po 8 pomieszczeń na „poziomie 1” i 8 pomieszczeń na „poziomie 2″, czy tabela zawiera wskazanie programu funkcjonalnego łącznie dla obu poziomów i należy go rozdzielić na dwie kondygnacje”

ODPOWIEDŹ:

Przedstawione pomieszczenia i powierzchnie w Tabeli programowej dla poziomu 1 i poziomu 2 należy powielić na tych dwóch poziomach.

PYTANIE 40                                                                                                                       

jadalnie

Na parterze przewidziano w programie dwie jadalnie po 50 m2 każda. Wydaje się, że taka powierzchni socjalna jest przewymiarowana w stosunku do liczby użytkowników tej kondygnacji (na piętrach od +1 do +3 planowane są Miejsca spotkań (50m2) z zapleczami kuchennymi, pełniące również funkcję jadalni). Czy dopuszcza się pomniejszenie powierzchni lub liczby jadalni?

ODPOWIEDŹ:

Miejsca spotkań na poziomie od +1 do +3 nie stanowią jadalni. Są to wyłącznie pomieszczenia wyposażone w czajniki oraz automaty do kawy, nie przeznaczone do spożywania regularnych posiłków. W ocenie organizatora planowana powierzchnia jadalni zlokalizowanych na parterze jest adekwatna do potrzeb ponieważ z pomieszczeń tych będą korzystać wszyscy pracownicy.

.

PYTANIE 41                                                                                                                       

rozmieszczenie programu

Czy dopuszcza się przeniesienie pracowni laboratoryjnych z parteru na poziom +3 (wszystkich, lub z wyłączeniem laboratorium na prezentacje)? Wydaje się to zasadne, ze względu na to, że poziom +3 ma mniejszy przewidziany program niż parter, +1 i +2.

ODPOWIEDŹ:

Nie dopuszcza się przeniesienia pracowni laboratoryjnych z parteru na poziom +3 z uwagi na wymagania techniczno-logistyczne aparatury naukowej.

PYTANIE 42                                                                                                                       

parking

W programie wskazano max. dopuszczalną powierzchnię dla parkingu podziemnego 2183 m2. Z geometrii wynika, że dla takiej powierzchni możliwe jest zaprojektowanie ok. 96 miejsc postojowych, a nie 114. Czy dopuszcza się powiększenie powierzchni parkingowej, aby było wykonalne zaprojektowanie 114 miejsc postojowych? Czy należy jednak zmieścić się w 2183 m2 kosztem liczby miejsc?

ODPOWIEDŹ:

Wielkość parkingu podziemnego podaną przez Organizatora w Załączniku nr 7b do Regulaminu tj.: 2183 m2 należy traktować jako szacowaną i zalecaną co nie wyklucza racjonalizacji lub optymalizacji tej powierzchni (zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia powierzchni) w przedstawionych przez Uczestników konkursu rozwiązaniach koncepcyjnych. Na tej powierzchni należy zlokalizować możliwie największą liczbę miejsc parkingowych a resztę wymaganych miejsc parkingowych należy lokalizować ma zewnątrz budynku z zastrzeżeniem wytycznej z Załącznika nr 7b do Regulaminu tj.: „Liczba miejsc parkingowych – minimalna, zgodna z przepisami; w pobliżu wejścia kilka miejsc postojowych dla kurierów, itd., a także dla dwóch samochodów z wtyczką elektryczną”.

PYTANIE 43                                                                                                                       

sala wystawowa

Czy dopuszcza się przeniesienie sali wystaw z poziomu -1 na parter?

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza dowolność w umiejscowieniu sali wystawowej w ramach przygotowanych założeń programowych z uwzględnieniem wcześniejszych wyjaśnień treści Regulaminu Konkursu.

PYTANIE 44                                                                                                                       

powierzchnia planowanego budynku

Proszę o całościowe określenie powierzchni netto projektowanego budynku. W załączniku 7b szacowana powierzchnia netto to około 12 500 m2. Po zsumowaniu wartości z tabel programowych wychodzi 12 415 m2 (bez komunikacji, sanitariatów, pomieszczeń technicznych ). Jeżeli dodamy szacunkowe wartości powierzchni nieuwzględnionych to otrzymamy ponad 15 000 m2 powierzchni netto. Natomiast jeżeli uwzględnimy Państwa odpowiedź na pytanie nr 14.9 (z dnia 28.07.22), otrzymamy niecałe 19 000 m2. Czy planowana szacunkowa powierzchnia netto budynku to 19 000 m2?

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na Pytanie 38.


01.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu (Pytania 18 do 34)

Wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu

PYTANIE 18.1                                                                                                                                

Czy obliczając potrzebną ilość miejsc postojowych z decyzji o warunkach zabudowy „ dla biur i urzędów – 18-30 miejsc/1000m2 pow. użytkowej biur i urzędów”, należy liczyć jedynie pomieszczenia nazwane jako pomieszczenia biurowe, czy też do tej powierzchni zaliczają się laboratoria, dla pracowników naukowych?

ODPOWIEDŹ:

Obliczając potrzebną ilość miejsc postojowych zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy należy liczyć jedynie pomieszczenia nazwane jako pomieszczenia biurowe.

Większość pracowników korzystająca z przestrzeni biurowej i laboratoryjnej, są to te same osoby.

PYTANIE 18.2                                                                                                                                

Który etap planowanej komunikacji i dostępu do działki należy przedstawić na planie zagospodarowania terenu dla I etapu konkursu? Czy należy pokazać wjazd z już przedłużonej i poszerzonej ulicy Flisa, czy dojazd do planowanej inwestycji za pośrednictwem służebności przejazdu na sąsiednich działkach?

ODPOWIEDŹ:

Na etapie konkursu lokalizowanie dojazdu do planowanej Inwestycji należy realizować za pośrednictwem służebności przejazdu na sąsiednich działkach zgodnie z granicami określonymi w Załączniku 7a do Regulaminu (teren oznaczony linią przerywaną i literami M’, N’, O’, P’, Q’, R’, J’, M’)

PYTANIE 18.3                                                                                                                                

Czy wystarczy zapewnić wymaganą liczbę miejsc postojowych w garażu podziemnym bez projektowania parkingu naziemnego?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z wytyczną z Załącznika nr 7b do Regulaminu tj.: „Liczba miejsc parkingowych – minimalna, zgodna z przepisami; w pobliżu wejścia kilka miejsc postojowych dla kurierów, itd., a także dla dwóch samochodów z wtyczką elektryczną” należy też przewidzieć miejsca postojowe na terenie.

PYTANIE 19                                                                                                                       

Sala konferencyjna o pow. 500 m2 na parterze ma mieć płaską posadzkę czy widownię ukształtowaną schodkowo ?

ODPOWIEDŹ:

Sala konferencyjna powinna mieć charakter audytoryjny tj. wznoszący się schodkowo. Zdaniem Organizatora schodkowe wznoszenie, rozwiązane jako stałe lub mobilne, przy tak dużej sali i planowanej jej funkcji jest wskazane.

PYTANIE 20                                                                                                                       

Z programu wynika, że liczby użytkowników (pracowników) w projektowanym budynku wyglądają następująco: poziom -1: nie podano parter: obsługa (recepcja, ochrona, BMS) 4 osoby, administracja 50 osób, biura dla pracowników laboratoryjnych Pracowni modeli zwierzęcych i BioCEN 19 osób, kondygnacja powtarzalna +1/+2: laboratoria 120 osób, biura 120 osób poziom +3: laboratoria 60 osób, biura 60 osób W sumie 673 osoby Natomiast w załączniku nr 7b do Regulaminu, wskazano, że docelowo w budynku będzie pracowało około 400 osób (w tym 150 pracowników naukowych, 100 doktorantów i magistrantów oraz 100 osób w Zespole Specjalistycznych Pracowni Aparaturowych i 50 osób w administracji). Prosimy o sprecyzowanie podanych liczb użytkowników. Czy na poziomach +1, +2 i +3 pracownicy biur to te same osoby co pracownicy laboratoriów?

ODPOWIEDŹ:

Stałe miejsca pracy pracowników obsługujących pracownie i sprzęt wskazane na poziomie -1 zaplanowane są na wyższych kondygnacjach.

Na poziomach +1, +2 i +3 pracownicy biur to te same osoby co pracownicy laboratoriów.

Liczba pracowników jest daną zmienną w czasie (np. z powodu fluktuacji kadr) w związku z tym Organizator podał liczbę 400 jako maksymalną (zaokrągloną z danych podanych w tabelach załącznika 7b (łączna podana liczba w tabelach to 373 osoby) dla całości budynku.

Uczestnik konkursu może dookreślić w koncepcji ilość pracowników do 400 w przestrzeni biurowej na poszczególnych kondygnacjach, wg własnego uznania.

PYTANIE 21                                                                                                                       

Widok z lotu ptaka: czy można przedstawić od południa lub innej strony świata? Budynek Urzędu będzie zasłaniać widok projektowanego budynku w widoku od strony północnej, wskazanym w regulaminie.

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza widok z lotu ptaka dla budynku Instytut Biologii Molekularnej od innej strony niż północna.

.

PYTANIE 22                                                                                                                       

Czy w pierwszym etapie należy przedstawić rzut dachu?

ODPOWIEDŹ:

Zaleca się aby Uczestnicy konkursu przedstawili w Opracowaniach studialnych schematycznie rzut dachu.

PYTANIE 23                                                                                                                       

W Decyzji o warunkach zabudowy podano powierzchnię użytkową inwestycji 13816 m2, natomiast w załączniku nr 7b do Regulaminu wpisano jako szacowaną powierzchnie netto 12 500 m2. Powierzchnia użytkowa jest składową powierzchni netto, zatem powierzchnia netto powinna być większa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ:

Uczestników konkursu obowiązują zapisy i parametry z Decyzji nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy z dnia 10 sierpnia 2021 r. oraz zalecane przez Organizatora powierzchnie podane w Załączniku nr 7b do Regulaminu Rozdział IV – Tabela programowa.

Zgodnie z zapisami Rozdziału II Regulaminu konkursu wytyczne należy traktować jako zalecane o ile nie jest wyraźnie określone w Regulaminie, iż wymaga się konkretnego rozwiązania czy uwzględnienie konkretnego oczekiwania Organizatora w tym także wytyczne określone jako „obligatoryjne”, „konieczne”, „niezbędne”, „obowiązkowe” lub poprzez użycie innych sformułowań, o takim znaczeniu.

W przypadku wytycznych, gdzie wyraźnie nie określono danego wymagania jako obowiązkowego a jedynie jako „zalecane” dopuszcza się odstępstwa od tych wytycznych o ile zostaną one w sposób racjonalny uzasadnione oraz będą uwzględniały elementy Inwestycji pożądane przez Organizatora lub zapewniające funkcjonowanie Inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadne w ocenie Sądu Konkursowego oraz zaakceptowane przez Organizatora ze względu na ich koszt.

Jednym z zadań konkursowych jest racjonalna optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem budżetu Inwestycji oraz właściwy w powyższym kontekście dobór powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni. W tym zakresie do zadań Uczestnika konkursu będzie należało ergonomiczne rozmieszczenie w obiekcie programu i funkcji przy zapewnieniu poprawnych oraz preferowanych przez Organizatora relacji pomiędzy elementami programu.

W powyższym zakresie premiowane będą rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne optymalizujące wytyczne podane przez Organizatora oraz koszty budowy i eksploatacji Inwestycji.

Organizator informuje, iż w podanej w Złączniku nr 7b do Regulaminu planowanej powierzchni netto budynku wystąpił błąd pisarski i Uczestnika konkursu nie obowiązuje ten parametr.

PYTANIE 24                                                                                                                       

W Decyzji o warunkach zabudowy podana długość elewacji frontowej to od 65 do 71 m. Czy przy elewacji łamanej, z uskokami, należy sumować wszystkie odcinki, czy liczyć je oddzielnie?

ODPOWIEDŹ:

Podaną szerokość elewacji frontowej (65-71 m) należy rozumieć jako szerokość widoku elewacji od strony ul. Flisa.

PYTANIE 25                                                                                                                       

Czy dopuszcza się przedstawienie na planszy kondygnacji powtarzalnych +1 i +2 na jednym rzucie? Z uwagi na ograniczoną liczbę plansz sugerujemy takie rozwiązanie.

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza przedstawienie na planszy kondygnacji powtarzalnych +1 i +2 na jednym rzucie o ile będzie to odpowiednio opisane.

PYTANIE 26                                                                                                                       

Zgłaszam wątpliwości dotyczące oczekiwanych danych powierzchniowych. Mam wrażenie , że sumy poszczególnych powierzchni w niektórych tabelach programowych nie zgadzają się z sugerowanymi łącznymi powierzchniami poszczególnych poziomów. W nagłówku tabeli dla poziomu 1 i 2 jest informacja , że mają one mieć po 3 290 m2, czyli 6 580 m2. w sytuacji kiedy suma poszczególnych powierzchni w tabeli wynosi 3 290. Oczekiwana suma powierzchni netto ( ok. 12 500 m2) może wskazywać , że sformułowanie „po 3 290 m2” jest omyłką. Jednocześnie suma 12 500m2 nie uwzględnia powierzchni komunikacji, sanitariatów, pomieszczeń technicznych itp, które zawsze stanowią znaczący odsetek powierzchni. Przy założeniu, że: – założona powierzchnia parkingu uwzględnia jego komunikację, – łączna powierzchnia netto poziomu 1 i 2 ( bez komunikacji) wynosi ok. 3 300 m2 – powierzchnia na komunikację, sanitariaty , pomieszczenia techniczne, itp. wyniesie co najmniej ok 4000 m2, to oczekiwana powierzchnia netto obiektu powinna wynosić minimum 16 500 – 17 000 m2 Uprzejmie proszę o weryfikację wyjściowych danych liczbowych. Jeśli dane zawarte w opisie przedmiotu konkursu mają charakter orientacyjny, nieobligatoryjny, to proszę o informację które z nich mają charakter nadrzędny. Ponadto proszę o informację, czy sala konferencyjna dla 400 osób ma zapewniać wzajemny kontakt wzrokowy prelegentów i słuchaczy, co oznacza , że przy takiej liczbie użytkowników wymaga ona amfiteatralnego ukształtowania. Z uwagi na podstawowy dla kształtowania koncepcji charakter tych informacji pozwalam sobie prosić o niezwłoczną odpowiedź oraz zmianę terminu składania prac, gdyż sprzeczności w opisie przedmiotu konkursu nie pozwalają na konstruktywną pracę.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 23.

Dodatkowo Organizator informuje, iż nie zachodzą przesłanki skutkujące koniecznością dokonania zmiany terminu składania Opracowań studialnych, który wynika z harmonogramu konkursu opublikowanego w Regulaminie konkursu.

PYTANIE 27                                                                                                                       

schemat funkcjonalny pracowni gryzoni

dotyczy: załącznik 7b do Regulaminu Konkursu- OPZ; rysunek 2 oraz „Poziom minus 1” pkt. 5B w tabeli. — W jakiej logice powstał rysunek 2 – czy proporcje pomieszczeń są sugerowane? czy jest to jedynie diagram połączeń? Czy są to powierzchnie rzeczywiste czy jedynie schematyczne?

ODPOWIEDŹ:

Na Rysunku nr 2 w Załączniku nr 7b do Regulaminu przedstawiano sugerowane przez Organizatora zasady powiązania pracowni gryzoni i należy to traktować jako diagram połączeń i pewien schemat rozwiązań przestrzennych.

PYTANIE 28                                                                                                                       

pracownia gryzoni – ilość pracowników

dotyczy: załącznik 7b do Regulaminu Konkursu- OPZ; rysunek 2 oraz „Poziom minus 1” pkt. 5B w tabeli. — Ile osób łącznie pracuje w pracowni modeli zwierzęcych – gryzonie? Ile osób pracuje w każdej ze stref tej pracowni- stefa II czysta eksperymentalna, Strefie I czystej produkcyjnej oraz pracowni modeli zwierząt?

ODPOWIEDŹ:

Planowana liczba pracowników w strefie czystej eksperymentalnej – 2 osoby.

Ze strefy czystej eksperymentalnej korzystać będą również naukowcy, których codzienne miejsca pracy będą znajdować się na poziomach +1, +2, +3

Planowana liczba pracowników w strefie czystej produkcyjnej – 2 osoby

Planowana liczba pracowników w strefie brudnej – 4 osoby

Planowana liczba pracowników w pracowni modeli zwierząt – 5 osób, pracownicy tej pracowni, ulokowani będą w przestrzeni na poziomie +1, lub +2, lub +3.

PYTANIE 29                                                                                                                       

pracownia gryzoni – pomieszczenia i dostęp

dotyczy: załącznik 7b do Regulaminu Konkursu- OPZ; rysunek 2 oraz „Poziom minus 1” pkt. 5B w tabeli. — Ile pomieszczeń hodowli, sal zabiegowych, sal operacyjnych, sal do badań powinno się znajdować w każdej ze stref „pracowni modeli zwierzęcych – gryzonie” ? Czy wejścia z budynku do korytarzy stref czystych „pracowni modeli zwierzęcych – gryzonie” powinno być zapewnione poprzez szatnie?

ODPOWIEDŹ:

Organizator przewiduje:

w strefie eksperymentalnej – 4 pomieszczenia hodowlane, 3 pomieszczenia zabiegowe

w strefie produkcyjnej – 3 pomieszczenia hodowlane, 2 pomieszczenia zabiegowe, 2 sale operacyjne,

w pracowni modeli zwierzęcych – 2 pomieszczenie hodowlane, 2 pomieszczenie zabiegowe, 2 sala operacyjna.

Wejście z budynku do korytarzy stref czystych pracowni modeli zwierzęcych – gryzoni musi odbywać się poprzez szatnie.

PYTANIE 30                                                                                                                       

Sala konferencyjna na 400os.

dotryczy załącznik 7b do Regulaminu Konkursu- OPZ; „Poziom 0” pkt. 1 w tabeli — Czy widownia sali konferencyjnej na 400 osób na poziomie „0” powinna mieć płaską widownię czy pochyłą?

ODPOWIEDŹ:

Sala konferencyjna powinna mieć charakter audytoryjny tj. wznoszący się schodkowo. Zdaniem Organizatora schodkowe wznoszenie, rozwiązane jako stałe lub mobilne, przy tak dużej sali i planowanej jej funkcji jest wskazane.

PYTANIE 31                                                                                                                       

biura

dotyczy załącznik 7b do Regulaminu Konkursu- OPZ; „Poziom 1 i Poziom 2” pkt. 2 w tabeli — W jaki sposób przewidziane jest funkcjonowanie „biur z dostępem do światła i z możliwością otwierania okien”? Czy powinien to być układ pomieszczeń biurowych w typie korytarzowym? Jeśli tak, to jaka jest maksymalna liczba stanowisk dla jednego pomieszczenia? Czy akceptowalne są przestrzenie typu „open space” dla tej części biur?

ODPOWIEDŹ:

Do zadań Uczestnika konkursu należy zaproponowanie jak najbardziej racjonalnego układy wewnętrznego budynku, w tym lokalizacja pomieszczeń z dostępem do światła i możliwością otwierania okien.

Organizator konkursu nie przewiduje miejsc typu „open space”.

PYTANIE 32                                                                                                                       

pracownia Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej

dotyczy załącznik 7b do Regulaminu Konkursu- OPZ; — Według Ogólnych Wytycznych w Zakresie Budynku (III.1) w budynku będzie funkcjonować 7 specjalistycznych pracowni aparaturowych, natomiast w Tabeli Programowej (IV) nie została wypunktowana pracownia Bioinformatyki i Biologi Obliczeniowej. Jakie są wytyczne dotyczące tej pracowni? Jaka jest sugerowana lokalizacja tej pracowni i jaka jest jej powierzchnia?

ODPOWIEDŹ:

Pracownia Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej charakterem odpowiada pracy informatycznej, w związku z powyższym wymagać będzie korzystania ze stanowisk pracy w pomieszczeniach biurowych z dostępem do sieci elektrycznej i strukturalnej. Organizator Konkursu uwzględnił jej lokalizację w ramach powierzchni laboratoryjno – biurowej na kondygnacjach (+1, +2, +3). Uczestnik konkursu może ustalić lokalizację ww. pracowni wg własnego uznania.

PYTANIE 33                                                                                                                       

długość elewacji

dotyczy załącznik 7b do Regulaminu Konkursu- OPZ; WZ — Załącznik 7b w punkcie II.6 dotyczącym Warunków Zabudowy pomija zagadnienie szerokości elewacji frontowej. Czy rozwiązanie zakładające elewację krótszą niż zakres wskazywany przez WZ, będzie dopuszczalne przez zamawiającego ?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE 34                                                                                                                       

powierzchnia zabudowy

dotyczy załącznik 7b do Regulaminu Konkursu- OPZ; WZ — Warunki Zabudowy wskazują wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy do terenu zabudowy w przedziale 0,32-037. Natomiast powierzchnia zabudowy wskazana w tabeli powierzchni jest mniejsza niż wartości w tym zakresie. Czy rozwiązanie zakładające powierzchnię zabudowy mniejszą niż zakres wskazywany przez WZ, będzie dopuszczalne przez zamawiającego ?

ODPOWIEDŹ: Nie.


28.07.2022

Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu (Pytania 14 do 17)

Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu Konkurs Instytut Biologii

PYTANIE 14.1                                                                                                                                

Czy schematyczny widok terenu opracowania z lotu ptaka można wykonać w technice tożsamej z techniką przewidzianą dla widoków z perspektywy człowieka tj. w postaci rysunków/szkiców?

ODPOWIEDŹ:

Wybór przedstawienia graficznego. Opracowania studialnego pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu przy spełnieniu warunku czytelnego przedstawienia, w dowolnej technice, idei zaproponowanej koncepcji i charakteru architektonicznego obiektu oraz elementów zagospodarowania.

PYTANIE 14.2                                                                                                                                

Proszę o doszczegółowienie formy w jakiej powinna być dostarczona część graficzna opracowania studialnego. Czy powinna być podklejona na sztywny podkład? Czy powinna zostać zbindowana w jeden dokument?

ODPOWIEDŹ:

Zaleca się, aby część opisowa Opracowania studialnego w zakresie wymienionym w Rozdziale IV pkt 2.3. Regulaminu konkursu była spięta w jeden zeszyt formatu A4 natomiast część graficzna Opracowania studialnego powinna być przedstawiona na maksymalnie 8 formatkach A3 które mogą zostać spięte w jeden zeszyt A3 lub jako oddzielne arkusze A3 na sztywnym papierze lub podklejone na sztywny podkład.

PYTANIE 14.3                                                                                                                                

W decyzji o warunkach zabudowy podana jest wymagana szerokość elewacji frontowej w przedziale 65-71 m. Jednak nie zostało to zaznaczone w wytycznych konkursowych. Czy w związku z tym należy traktować szerokość elewacji jako obligatoryjną? Co więcej rzeczona wartość nie wynika wprost ze średniej szerokości elewacji dla budynków przy ulicy Flisa (elewacja budynku przy ulicy Flisa 6 ma szerokość 21m lub 44m w zależności od sposobu liczenia). Proszę o sprostowanie i potwierdzenie obowiązujących wartości.

ODPOWIEDŹ:

Organizator przypomina, iż zgodnie z Załącznikiem 7b do Regulaminu Rozdział II pkt 6 Decyzja nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy z dnia 10 sierpnia 2021 jest opisana jako OBOWIĄZUJĄCA i jest częścią wytycznych do Konkursu. Uczestnik konkursu winien uwzględnić zapisy zawarte w tej Decyzji. Decyzja ta jest nadrzędna nad wytycznymi podanymi w Załączniku nr 7b oraz w tabelach programowych tego Złącznika.

W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika konkursu rozbieżności lub niedookreślenia wytycznych, wskazań i parametrów Inwestycji w samej Decyzji o warunkach zabudowy pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu interpretację zawartych tam zapisów i ewentualne zaproponowanie rozwiązań zamiennych/wariantowych, a trafność wyboru tych rozwiązań realizujących wytyczne i założenia Organizatora będzie poddana ocenie Sądu konkursowego.

PYTANIE 14.4                                                                                                                                

W decyzji o warunkach zabudowy podana została minimalna odległość od granicy działki 14 m. Zostało to uzasadnione lokalizacją elewacji frontowych budynków przy ulicy Flisa. Jednak analizując rysunki i przedłużając linie elewacji na działkę opracowywaną otrzymujemy linie obowiązującą w odległości ok. 13 m od granicy działki. Proszę o sprostowanie i potwierdzenie obowiązujących wartości.

ODPOWIEDŹ:

Patrz odpowiedź na Pytanie 14.3

PYTANIE 14. 5                                                                                                                               

W decyzji o warunkach zabudowy w parametrach inwestycji wg wniosku złożonego pierwotnie 03.03.2020 r. jako wyjściowa podana jest wartość 137 miejsc parkingowych. W wytycznych konkursowych brakuje jednak informacji o konkretnej liczbie miejsc. Co więcej określona jest powierzchnia parkingu podziemnego jako 2183 m2. W związku z tym prosimy o określenie dokładnej liczby miejsc parkingowych przewidzianych w dla parkingu podziemnego oraz dla parkingu naziemnego. Czy wielkość parkingu podziemnego należy traktować jako obowiązującą tzn. na powierzchni 2183 m2 zlokalizować możliwie najwięcej miejsc a resztę wymaganych lokalizować ma zewnątrz budynku.

ODPOWIEDŹ:

Zadaniem Uczestnika konkursu jest oszacowanie potrzebnej ilości miejsc parkingowych zgodnie z wytyczną z Załącznika nr 7b do Regulaminu tj.: „Liczba miejsc parkingowych – minimalna, zgodna z przepisami; w pobliżu wejścia kilka miejsc postojowych dla kurierów, itd., a także dla dwóch samochodów z wtyczką elektryczną

Patrz także zapisy Decyzji nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy z dnia 10 sierpnia 2021 pkt 1.5. ppkt 12 tj.: „Zapewnienie miejsc parkingowych wynikających ze wskaźnika dla strefy, na terenie własnej posesji.”

Wielkość parkingu podziemnego podaną przez Organizatora w Załączniku nr 7b do Regulaminu tj.: 2183 m2 należy traktować jako szacowaną i zalecaną co nie wyklucza racjonalizacji lub optymalizacji tej powierzchni w przedstawionych przez Uczestników konkursu rozwiązaniach koncepcyjnych. Na tej powierzchni należy zlokalizować możliwie największą liczbę miejsc parkingowych a resztę wymaganych miejsc parkingowych należy lokalizować ma zewnątrz budynku z zastrzeżeniem wytycznej z Załącznika nr 7b do Regulaminu przytoczonej powyżej.

PYTANIE 14.6                                                                                                                                

W decyzji o warunkach zabudowy na stronie 9 w punkcie 13 zaleca się zwiększenie miejsc parkingowych o 20% względem otrzymanych warunków w celu zapewnienia dobrego funkcjonowania ulicy. Czy zapis ten należy traktować jako obowiązujący? Oraz czy dodatkowe miejsca parkingowe można lokalizować w pasie drogowym ulicy Flisa?

ODPOWIEDŹ:

Organizator zwraca uwagę, iż w Decyzji o warunkach zabudowy nie użyto słowa „zaleca się” a więc jest to zapis obligatoryjny.

Lokalizacja miejsc parkingowych oraz sposób ich bilansowania (w tym w pasie drogowym ul. Flisa) zgodnie z Decyzją nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy z dnia 10 sierpnia 2021 (patrz pkt 1.5. ppkt 11 Decyzji).

Patrz także odpowiedź na Pytanie 14.3.

PYTANIE 14.7                                                                                                                                

Dla działki o nr 52/4 dnia 28.03.2021 zostały wydane warunki zabudowy (nr 001621p) z przeznaczeniem na drogę gminną. Czy w związku z tym należy zakładać powstanie drogi na tej działce?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie posiada wiążących informacji odnośnie działki nr 52/4.

PYTANIE 14.8                                                                                                                                

W decyzji o warunkach zabudowy podana jest przewidywana intensywność zabudowy w przedziale 0,32/0,37 argumentując decyzje podobną intensywnością na działkach sąsiednich. Proszę o określenie czy wskaźnik należy liczyć dla terenu całej inwestycji czy jedynie dla terenu inwestycji kubaturowej.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami Decyzji nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy z dnia 10 sierpnia 2021 linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji oznaczono linią ciągłą i literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A (pod kubaturę) oraz linią przerywaną i literami M’, N’, O’, P’, Q’, R’, J’, M’ (pod wjazdy i infrastrukturę). Są one tożsame z granicami z Załącznika nr 7a do Regulaminu.

Z powyższego wynika, że oba wymienione wyżej obszary wchodzą w zakres terenu inwestycji.

W pkt 1.1.2. w/w Decyzji ustalono, wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do terenu inwestycji.

PYTANIE 14.9                                                                                                                                

W tabeli programowej dla poziomu 1 i 2 podano planowane zapotrzebowanie powierzchni na poziomach „po 3290 m2”. Czy należy to traktować jako literówka i pomieszczenia zawarte w tabeli rozdysponowywać na poszczególne kondygnacje (czyli np. 700 m2 laboratorium) czy przeciwnie – dla każdej kondygnacji przewidywać wszystkie pomieszczenia zawarte w tabeli (czyli np. 1400 m2 laboratorium)?

ODPOWIEDŹ:

Dla każdej kondygnacji należy przewidywać wszystkie pomieszczenia zawarte w tabeli (czyli np. 1400 m2 laboratorium na poziomie 1 oraz 1400 m2 laboratorium na poziomie 2).

PYTANIE 14.10                                                                                                                              

W tabeli programowej dla poziomu 1 i 2 przewidziano szatnie z szafkami dla 75 pracowników. Porównując to jednak z pozostałymi pomieszczeniami na kondygnacjach przewidywana ilość pracowników jest większa (dla samych biur zakłada się 120 osób). Czy w związku z tym należy dostosować wielkość szatni do faktycznej ilości osób czy pozostawić to bez zmian?

ODPOWIEDŹ:

Należy pozostawić liczbę szafek bez zmian.

PYTANIE 14.11                                                                                                                              

W tabeli programowej dla poziomu -1 przewiduje się sale wystawową współdziałającą z salą konferencyjną znajdującą się na parterze. Na jakiej dokładnie zasadzie funkcjonować ma to połączenie? Czy w związku z tym przewidywana sala konferencyjna powinna mieć charakter audytoryjny tj. wznoszący się schodkowo?

ODPOWIEDŹ:

Współdziałanie powinno polegać na łatwej komunikacji/przemieszczaniu się między salami, być może nawet dużej grupy ludzi na raz. Będzie to mieć miejsce, kiedy uczestnicy wykładów będą się udawać do sali wystawowej na posiłek czy sesję posterową.

Sala konferencyjna powinna mieć charakter audytoryjny tj. wznoszący się schodkowo. Zdaniem Organizatora schodkowe wznoszenie, rozwiązane jako stałe lub mobilne, przy tak dużej sali i planowanej jej funkcji jest wskazane.

PYTANIE 14.12                                                                                                                              

Czy sala wystawowa powinna mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników czyli również dla uczestników warsztatów w pomieszczeniach BioCEN?

ODPOWIEDŹ:

Sala wystawowa powinna mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników, w tym dla uczestników warsztatów w pomieszczeniach BioCEN.

PYTANIE 14.13                                                                                                                              

Jaka jest przewidywana wysokość dla sal konferencyjnych?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie wyznacza wysokości sali konferencyjnej na 400 osób, jej wysokość powinna być dostosowana do zapewnienia odpowiedniej widoczności dla wszystkich użytkowników.

Wysokość pozostałych sal powinna być taka sama jak wysokość kondygnacji.

PYTANIE 14.14                                                                                                                              

Jak należy rozumieć podział sali konferencyjnej na dwie mniejsze tj. 150 i 250 osób? Czy można założyć sale o symetrycznym podziale na 200 i 200 osób?

ODPOWIEDŹ:

Organizator zaleca symetryczny podział sal.

PYTANIE 14.15                                                                                                                              

Czy pracownicy przewidywani dla biur korzystają również z części laboratoryjnej oraz czy w bilansie należy ich liczyć jako tych samych pracowników?

ODPOWIEDŹ:

Tak, większość pracowników korzysta zarówno z przestrzeni biurowej i laboratoryjnej, są to te same osoby.

PYTANIE 14.16                                                                                                                              

W tabeli programowej dla poziomu -1 przewiduje się prysznice w pobliżu parkingu dla rowerzystów. Czy w związku z tym stojaki rowerowe należy lokalizować w parkingu podziemnym?

ODPOWIEDŹ:

Organizator wymaga zaprojektowania parkingu dla rowerów zgodnie z postanowieniami Decyzji o warunkach zabudowy, przy czym nie wymaga zlokalizowania go na poziomie -1 (przy lokalizowaniu parkingu na zewnątrz należy zapewnić jego zadaszenie).

Intencją Organizatora jest zapewnienie pracownikom przyjeżdzającym na rowerach prostego dostępu do pryszniców, który nie będzie wymagał przemieszczania się po lobby budynku przed skorzystaniem z sanitariatów.

PYTANIE 14.17                                                                                                                              

W tabeli programowej dla poziomu 0 przewiduje się pomieszczenie biurowe dla administracji dla 50 osób w tym 4 gabinety. Po ile osób należy lokalizować w poszczególnych gabinetach? Czy przestrzeń do pracy dla pozostałych pracowników powinna mieć charakter open-space? Pytanie tożsame dla pomieszczeń biurowych na kondygnacjach 1, 2, 3.

ODPOWIEDŹ:

4 gabinety przeznaczone będą dla 4 zastępców Dyrektora Instytutu

Organizator konkursu nie przewiduje miejsc typu open space. Pokoje biurowe są przewidziane dla maksymalnie 6 pracowników. Organizator wymaga przewidzenia oddzielnych pomieszczeń dla kierowników działów i laboratoriów do celów np. prowadzenia rozmów z pracownikami.

PYTANIE 14.18                                                                                                                              

Czy pomieszczenie dla pracowników technicznych/warsztat znajdujące się na poziomie -1 powinno mieć dostęp do światła dziennego?

ODPOWIEDŹ:

Pomieszczenie dla pracowników technicznych/warsztat ma charakter pomocniczy i nie musi mieć dostępu do światła dziennego.

PYTANIE 14.19                                                                                                                              

Czy przewidywana palarnia powinna być zamkniętym pomieszczeniem? Jaka jest dla niej przewidywana powierzchnia?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie wymaga aby palarnia była zamkniętym pomieszczeniem. Lokalizacja i organizacja palarni nie może dopuszczać do kontaktu osób niepalących z dymem papierosowym.

PYTANIE 15                                                                                                                       

Szanowni Państwo, zwracam się z pytaniem, czy jest możliwość odbycia wizji lokalnej i w jakim terminie?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie przewidywał wizji lokalnej dla Uczestników konkursu. Obecnie teren opracowania konkursowego nie jest ogrodzony i każdy z zainteresowanych może we własnym zakresie teren ten zobaczyć.

PYTANIE 16                                                                                                                        

Szanowni Państwo, zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia opracowania studialnego do dnia 26 września 2022 r. Wyznaczony termin nie jest wystarczający do sporządzenia opracowania o tak dużym stopniu skomplikowania.

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie przewiduje zmiany terminu składania Opracowań studialnych.

PYTANIE 17                                                                                                                       

Uprzejmie prosimy o informację o liczbie zespołów dopuszczonych do udziału w konkursie.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z informacją przesłaną do Uczestników konkursu w dniu 08.07.2022 r. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) na stronie internetowej konkursu (https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/) zostało zamieszczone pismo z informacją o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie wraz z podaną liczba Uczestników zakwalifikowanych tj. 20 Uczestników.


21.07.2022

Opublikowano wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu (Pytania 11 do 13)

Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu Konkurs Instytut Biologii

PYTANIE 11.1                                                                                                                                

Czy jest określony typ sali konferencyjnej z przeznaczeniem na 400 osób?

ODPOWIEDŹ:

Organizator przewiduje standardową salę konferencyjną na potrzeby seminariów i konferencji, przy czym Organizator przewiduje jej modularność – możliwość podziału na dwie mniejsze sale.

PYTANIE 11.2                                                                                                                                

Jaki jest charakter pomieszczeń biurowych dla administracji na parterze i czym się one różnią od pomieszczeń biurowych na wyższych piętrach?

ODPOWIEDŹ:

Charakter obu wskazanych pomieszczeń jest taki sam, pomieszczenia te nie różnią się. Organizator rozróżnił je wyłącznie ze względu na profil zawodowy pracowników – pracownicy administracyjni i naukowcy.

PYTANIE 11.3                                                                                                                                

Czy cześć pomieszczeń biurowych dla administracji i pomieszczenia biurowe dla pracowników pracowni modeli zwierzęcych z parteru, mogą być umieszczone na wyższych piętrach?

ODPOWIEDŹ:

Pomieszczenia biurowe dla administracji powinny znajdować się możliwie blisko siebie, przy czym dopuszczalne jest rozlokowanie ich na wyższych piętrach. Z uwagi na to, że recepcja główna  usytuowana będzie na parterze, aby zachować prawidłową współpracę pomiędzy recepcją główną a pozostałymi działami administracyjnymi zaleca się usytuowanie pomieszczeń dla administracji w sposób zapewniający szybką komunikację i prawidłową logistykę.

Lokalizacja pomieszczeń biurowych dla pracowników pracowni modeli zwierzęcych powinna być ściśle powiązana z lokalizacją odpowiedniej pracowni modeli zwierzęcych (możliwie jak najbliżej).

PYTANIE 11.4                                                                                                                                

Czym różni się proponowana funkcja jadalni od bufetu? Czy jadalnia jest miejscem konsumpcji z małym aneksem kuchennym wyłącznie dla pracowników? Czy może jadalnia jest częścią proponowanego bufetu? Czy istnieje możliwość przeniesienia tych funkcji na wyższe kondygnacje?

ODPOWIEDŹ:

Przez jadalnie Organizator konkursu rozumie miejsce konsumpcji wyłącznie dla pracowników Instytutu, wyposażone w mały aneks kuchenny. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia tej funkcji na wyższe kondygnacje. Bufet natomiast to niezależne pomieszczenie w którym są przygotowywane i sprzedawane  posiłki, przy którym powinno znajdować się miejsce do ich spożycia.

PYTANIE 11. 5                                                                                                                               

Czy dopuszcza się wykonanie wizualizacji jako wymagane szkice/rysunki obrazujące bryłę? Jeśli nie, czy można dołączyć wizualizacje jako rysunki dodatkowe?

ODPOWIEDŹ:

Dopuszcza się wykonanie wizualizacji jako wymagane szkice/rysunki obrazujące bryłę budynku.

PYTANIE 12                                                                                                                       

Uprzejmie proszę o możliwie pilne udostępnienie Porozumienia nr U17/2020 z dnia 25 listopada 2020 wraz załącznikami.

ODPOWIEDŹ:

Organizator konkursu udostępni niezwłocznie wnioskowany dokument na stronie internetowej Konkursu.

PYTANIE 13.1                                                                                                                                

Czy biura mają mieć określoną liczbę osób na pomieszczenie czy ma to być biuro typu open space?

ODPOWIEDŹ:

Organizator konkursu nie przewiduje miejsc typu open space. Pokoje biurowe są przewidziane dla maksymalnie 6 pracowników. Organizator wymaga przewidzenia oddzielnych pomieszczeń dla kierowników działów i laboratoriów do celów np. prowadzenia rozmów z pracownikami.

PYTANIE 13.2                                                                                                                                

Czy pomieszczenia hodowli komórkowych itp. mają być powiązane funkcjonalnie, czy przypisane po jednym do każdego laboratorium?

ODPOWIEDŹ:

Pomieszczenia hodowli komórkowych powinny być przypisane po jednym do każdego laboratorium, bez konieczności powiązań funkcjonalnych.

PYTANIE 13.3                                                                                                                                

Czy pracownie planowane na parterze wymagają światła dziennego?

ODPOWIEDŹ:

Pracownie planowane na parterze nie wymagają światła dziennego.

PYTANIE 13.4                                                                                                                                

Czy możliwa jest zmiana lokalizacji pracowni z parteru na wyższe piętro?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie wyraża zgody na zmianę lokalizacji pracowni z parteru na wyższe piętro.

PYTANIE 13.5                                                                                                                                

Czy specjalistyczne pracownie aparaturowe potrzebują doświetlenia światłem dziennym?

ODPOWIEDŹ: Planowane na parterze specjalistyczne pracownie aparaturowe nie wymagają światła dziennego.


13.06.2022

Opublikowano wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 10) – Pytanie wpłynęło po terminie składnia wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu

Wyjaśnienia 4 treści Regulaminu Konkurs Instytut Biologii

PYTANIE 10                                                                                                                                   

Pytanie do odpowiedzi na pytanie 9 Czy zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych zamiast decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę rzeczywiście dyskredytuje uprawnionego architekta, który jest autorem laboratoriów biologii molekularnej w budynku medycyny sądowej? co zmienia w kwestii posiadanego doświadczenia równoważna procedura administracyjna, która nie jest zakończona wydaniem pozwolenia na budowę a zaświadczenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej?

ODPOWIEDŹ:

Organizator w Regulaminie konkursu Rozdział III pkt 1.6. lit. b) 1 wymagał aby Uczestnik konkursu spełnił określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia gdzie wyraźnie określono, iż osoba posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń musi być autorem lub członkiem zespołu autorskiego co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie specjalności architektonicznej na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku w którym mieszczą się biomedyczne laboratoria badawcze a nie autorem samych pomieszczeń laboratoriów biologii molekularnej. W związku z powyższym Organizator podtrzymuje zapisy Regulaminu konkursu Rozdział III pkt 1.6. lit. b) 1


10.06.2022

Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu (Pytania 6 do 9) oraz korektę odpowiedzi na pytanie 5

Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu Konkurs Instytut Biologii

PYTANIE 6                                                                                                                                     

Czy laboratorium biomedyczne do pomieszczenia prosektorium spełnia wymagania referencji projektowych?

ODPOWIEDŹ:

Organizator określił w Regulaminie konkursu warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia a mianowicie:

Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej:Jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie specjalności architektonicznej na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku w którym mieszczą się biomedyczne laboratoria badawcze.”

W warunku powyższym mowa jest o „biomedycznych laboratoriach badawczych” a nie o „biomedycznych laboratoriach”

W wyjaśnieniach 1 z dnia 03.06.2022 r. Organizator doprecyzował pojęcie „biomedyczne laboratoria badawcze” jak następuje:

Biomedyczne laboratoria badawcze związane są z działalnością naukowo-badawczą, które dzięki zaawansowanej infrastrukturze pozwalają na realizację badań z dziedziny nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych. Badania biomedyczne prowadzone są w celu poszukiwania nowych strategii terapeutycznych jak również mają zastosowanie w profilaktyce i diagnostyce.” Jeśli wspomniane w pytaniu laboratorium biomedyczne do pomieszczenia prosektorium spełnia powyższą definicję, jeśli chodzi o profil i charakter tego laboratorium Organizator uzna warunek za spełniony.

PYTANIE 7                                                                                                                                     

Czy warunek o którym mowa w pkt 1.6 b (budowa budynku w którym mieszczą się biomedyczne laboratoria badawcze) zostanie uznany za spełniony po wykazaniu wykonania kilku wielobranżowych dokumentacji projektowych polegających na PRZEBUDOWIE budynków na potrzeby biomedycznych laboratoriów badawczych – budowa laboratoriów w istniejącym budynku?

ODPOWIEDŹ:

Tak, o ile są spełnione pozostałe wymagania określone w warunku.

PYTANIE 8                                                                                                                                     

Dzień dobry, Chciałabym zgłosić pracownię do konkursu, niestety załączniki 1-5 są trudno dostępne, mianowicie po ściągnięcu ich na urządzenie (różne przeglądarki), niestety są nie do odczytania. Czy jest możliwość przesłania ich w formie Word na maila?

ODPOWIEDŹ:

Zamieszone do pobrania na stronie internetowej konkursu (https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/) Załączniki nr 1 do 5 są zarchiwizowane za pomocą ogólnodostępnego programu do kompresji danych 7zip dostępnego do pobrania na stronie internetowej: https://7-zip.org.pl/.

PYTANIE 9                                                                                                                                     

Czy dopuszcza się udokumentowanie doświadczenia jako autora laboratoriów biomedycznych a dokładnie biologii molekularnej ale realizowanych nie przez procedurę pozwolenia na budowę a zgłoszenia robót budowlanych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku biomedycyny sądowej?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III pkt 1.6. lit. b) 1. Uczestnik konkursu musi spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej: 1. Jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie specjalności architektonicznej na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku w którym mieszczą się biomedyczne laboratoria badawcze.

KOREKTA ODPOWIEDZI NA PYTANIE 5

PYTANIE 5                                                                                                                                     

Zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału w konkursie zamieszczonych w Regulaminie w Rozdziale III, pkt 1.6, ppkt b). t.j.: wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie specjalności architektonicznej na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku w którym mieszczą się biomedyczne laboratoria badawcze. Naszym zdaniem zawężenie listy konkurujących do firm, które zaprojektowały biomedyczne laboratoria badawcze będzie miało niekorzystny wpływ na ilość i jakość prac konkursowych. Pracownie z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu (np. obiektów służby zdrowia) przy wsparciu technologów, bez problemu poradzą sobie z zadaniem konkursowym. Zwracam się z prośbą o zmianę w.w punktu i podanie obiektu o mniej sprecyzowanym przeznaczeniu.

ODPOWIEDŹ:

Obiekt nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej musi cechować się wysoce specjalistyczną działalnością naukowo-badawczą związaną bezpośrednio z funkcjonowaniem biomedycznych laboratoriów badawczych oraz pracowni specjalistycznych a nie z szeroko rozumianą służbą zdrowia. W związku z powyższym Organizator nie zmienia treści Regulaminu konkursu dotyczących warunków udziału w Konkursie.


07.06.2022

Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu (Pytania 3 do 5)

Wyjasnienia 2 tresci Regualminu Konkurs Instytut Biologii

PYTANIE 3                                                                                                                                     

Mam pytanie czy jest określona dokładna powierzchnia biomedycznych laboratoriów badawczych które są referencjami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie określa dokładnej powierzchni biomedycznych laboratoriów badawczych które są referencjami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe.

PYTANIE 4                                                                                                                                     

Nie ma możliwości pobrania ze strony zamawiającego pliku z załącznikami 1-5. Pozostałe załączniki można pobrać bez problemu. Proszę o sprawdzenie.

ODPOWIEDŹ:

Organizator sprawdził możliwość pobierania Załączników 1-5 ze strony internetowej konkursu (https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/ ). Załączniki te są już możliwe do pobrania.

PYTANIE 5                                                                                                                                     

Zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału w konkursie zamieszczonych w Regulaminie w Rozdziale III, pkt 1.6, ppkt b). t.j.: wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie specjalności architektonicznej na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku w którym mieszczą się biomedyczne laboratoria badawcze. Naszym zdaniem zawężenie listy konkurujących do firm, które zaprojektowały biomedyczne laboratoria badawcze będzie miało niekorzystny wpływ na ilość i jakość prac konkursowych. Pracownie z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu (np. obiektów służby zdrowia) przy wsparciu technologów, bez problemu poradzą sobie z zadaniem konkursowym. Zwracam się z prośbą o zmianę w.w punktu i podanie obiektu o mniej sprecyzowanym przeznaczeniu.

ODPOWIEDŹ:

Obiekt jakiego oczekuje Organizator musi cechować się wysoce specjalistyczną działalnością naukowo-badawczą związaną bezpośrednio z funkcjonowaniem biomedycznych laboratoriów badawczych oraz pracowni specjalistycznych a nie z szeroko rozumianą służbą zdrowia. W związku z powyższym Organizator nie zmienia treści Regulaminu konkursu dotyczących warunków udziału w Konkursie.


02.06.2022

Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu (Pytania 1 do 2)

Wyjaśnienia 1 treści Regualminu Konkurs Instytut Biologii.pdf

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU (PYTANIA 1 do 2)

PYTANIE 1                                                                                                                                     

Zgodnie z treścią regulaminu należy wykazać doświadczenie w projektowaniu budynku, w którym mieszczą się biomedyczne laboratoria badawcze. Czy uznane będzie również doświadczenie w projektowaniu budynku, w którym mieszczą się laboratoria badawcze z zakresu nowoczesnych technologii (instytut badawczo-rozwojowy mikroelektroniki i fotoniki) stosowanych w wielu gałęziach przemysły, również medycznego. Prosimy o zmianę zapisów poszerzających zakres doświadczeń projektowych.

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie uzna za spełnienie warunku udziału w konkursie wskazanie osoby posiadającej doświadczenie w projektowaniu budynku, w którym mieszczą się laboratoria badawcze z zakresu nowoczesnych technologii (instytut badawczo-rozwojowy mikroelektroniki i fotoniki).

Przedstawione przez Uczestnika konkursu doświadczenie w zakresie laboratoriów badawczych z zakresu nowoczesnych technologii (instytut badawczo-rozwojowy mikroelektroniki i fotoniki) nie mieszczą się w pojęciu biomedycyny. Organizator nie zmienia treści Regulaminu konkursu dotyczących warunków udziału w Konkursie.

PYTANIE 2                                                                                                                                     

Prosimy o doprecyzowanie pojęcia: „biomedyczne laboratoria badawcze”.

ODPOWIEDŹ:

Biomedyczne laboratoria badawcze związane są z działalnością naukowo-badawczą, które dzięki zaawansowanej infrastrukturze pozwalają na realizację badań z dziedziny nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych. Badania biomedyczne prowadzone są w celu poszukiwania nowych strategii terapeutycznych jak również mają zastosowanie w profilaktyce i diagnostyce.