O konkursie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w dwuetapowym realizacyjnym konkursie architektonicznym na koncepcję nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, tzn. w którym Nagrodami są nagrody pieniężne
oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a jako zakres opracowania konkursowego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz spójnej, całościowej koncepcji zagospodarowania terenu objętego opracowaniem konkursowym zgodnie z granicami oznaczonymi w Załączniku nr 7a do Regulaminu.
Obiekt zlokalizowany zostanie na niezabudowanej działce przy ul. Marcina Flisa w dzielnicy Włochy (Raków) w Warszawie. Teren inwestycji kubaturowej obejmie działki o nr: 63/3 48/2, 11/7 i 62/8 w obrębie 2-05-05. Inwestycja zakłada realizację budynku laboratoryjno-biurowego. Teren inwestycji równoznaczny z zasięgiem oddziaływania obiektu zgodnie z Decyzją Nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy przeznaczony jest pod kubaturę oraz stanowi obszar o wielkości ok. 11 827 m2.
Teren planowanej inwestycji obecnie nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej.
Działka posiada dostęp do drogi gminnej ulicy Flisa za pośrednictwem służebności przejścia i przejazdu na częściach działek o nr ew. 60, 61/1, 61/2, 62/7 z obrębu 2-05-05, za pośrednictwem istniejącego zjazdu na teren USC Wydziału Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego
Teren inwestycji opisany powyżej zgodnie z Decyzją Nr 86/WŁO/21 o warunkach zabudowy przeznaczony jest pod wjazd i infrastrukturę oraz stanowi obszar o wielkości ok. 741 m2.
Cały teren inwestycji (opracowania konkursowego) stanowi obszar o wielkości ok. 12 568 m2.

W planowanym budynku funkcjonować będzie ok. 20 grup badawczych, a także 7 Specjalistycznych Pracowni Aparaturowych (ang. core facilities) oferujących najnowocześniejsze metody i technologie badawcze oraz profesjonalną ekspertyzę w ich stosowaniu.