Harmonogram

ETAP I KONKUSU
4.1.OGŁOSZENIE KONKURSU
Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
23.05.2022
4.2.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 1)
Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
do dnia 07.06.2022
4.3.WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora.   Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
do dnia 15.06.2022 do godziny 12:00
4.4.DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania opracowań studialnych Etapu I lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.
do dnia 08.07.2022
4.5.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 2)
Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Opracowań studialnych.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową niezwłocznie.
do dnia 29.08.2022
4.6.OPRACOWANIA STUDILANE
Ostateczny termin składania Opracowań studialnych.   Opracowania studialne w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.   Opracowania studialne w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 1.2.
do dnia 05.09.2022 do godziny 15:00
4.7.KWALIFIKACJA DO ETAPU II KONKURSU   Ostateczny termin powiadomienia poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o kwalifikacji do Etapu II Konkursu oraz zaproszenia tych Uczestników do składania Prac konkursowych.do dnia 26.09.2022
ETAP II KONKURSU
4.8.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 3)   Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych.   Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową niezwłocznie.do dnia 22.11.2022
4.9.PRACE KONKURSOWE
Ostateczny termin składania Prac konkursowych. Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.   Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.
do dnia 29.11.2022 do godziny 15:00
4.10.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.   W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.
w dniu 16.12.2022
4.11.WYSTAWA POKONKURSOWA *
* w zależności od możliwości wynikających z sytuacji pandemicznej.
O dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
4.12.DYSKUSJA POKONKURSOWA *
* w zależności od możliwości wynikających z sytuacji pandemicznej.
O dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie