Platforma komunikacji elektronicznej

Komunikacja w Konkursie, w tym:
– składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
– składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
– składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
– składanie Opracowań studialnych,
– składnie Prac konkursowych,
– wymiana informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
– przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu
odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Platforma komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań dotyczących Opracowań stadialnych i Prac konkursowych, o których mowa w Rozdziale IV pkt 3.1. lit. b. oraz Rozdziale VI pkt 3.1. lit. b.

Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) dostępna jest pod adresem https://epk.sarp.pl

Każdy podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie musi zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Konkursowej.

UWAGA:

  1. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin _ Platforma ZETO PZP EPK”
    Dokument dostępny jest na stronie Platformy (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”
    Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się niniejszym Regulaminem
  2. Instrukcja obsługi EPK w tym sposób składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”.
    Dokument dostępny jest na stronie EPK (https://epk.sarp.pl) w zakładce „Pomoc”.
    Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się niniejszą Instrukcją.